แบบฟอร์มการก่อตั้งชมรมในโรงเรียน

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป Go down

แบบฟอร์มการก่อตั้งชมรมในโรงเรียน

ตั้งหัวข้อ  EUR on Fri 29 Jan 2016, 14:54

แบบฟอร์มการก่อตั้งชมรม
เรียน ว่าที่ผู้ก่อตั้งชมรมทุกท่าน


        ทางโรงเรียนอนุญาตให้มีการเปิดชมรมในโรงเรียนสูงสุด 5 ชมรม โดยมีการแบ่งเป็นชมรมหลักของโรงเรียนจำนวน 2 ชมรม ดังนี้

1. สภานักเรียน
2. โสตทัศนศึกษา

ในขณะที่นักเรียนสามารถก่อตั้งชมรมอิสระเพิ่มได้อีกสูงสุด 3 ชมรมตามความต้องการ โดยให้ผู้ที่ยื่นเรื่องกรอกแบบฟอร์มการก่อตั้งชมรมในโรงเรียนตามตัวอย่างที่แนบไว้ให้ด้านล่าง ผู้ยื่นเรื่องก่อตั้งชมรมจะต้องระบุข้อมูลให้ละเอียดและครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น และให้การอนุมัติการก่อตั้งชมรมหรือการเพิกถอนสิทธิ์ชมรมทุกชมรมที่เป็นชมรมอิสระ อยู่ในดุลพินิจของ "สภานักเรียน" เท่านั้น

แบบฟอร์มการก่อตั้งชมรม

1. ชื่อชมรม
    ชมรมที่ก่อตั้งจะต้องมีชื่อไม่ซ้ำซ้อนหรือความหมายคล้ายคลึงกับชมรมที่มีอยู่ก่อนแล้ว

2. เงื่อนไขการแต่งตั้งหัวหน้าชมรม
    สามารถตั้งเงื่อนไขได้อย่างอิสระโดยที่ผู้ก่อตั้งชมรมไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้าชมรมก็ได้
    รวมไปถึง ต้องระบุเงื่อนไขการสืบทอดตำแหน่งหัวหน้าชมรมสำหรับรุ่นถัดไปให้ชัดเจน
    เช่น ได้รับผลโหวตสูงสุดจากคนในชมรมปัจจุบัน, ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าชมรมรุ่น
    ก่อนที่กำลังจะสละตำแหน่งเท่านั้น เป็นต้น

3. หัวหน้าชมรมคนปัจจุบัน (ถ้ามี)
    กรณีที่มีการเลือกหัวหน้าชมรมรุ่นที่ 1 เพื่อบุกเบิกชมรมไว้แล้ว ให้ใส่ชื่อหัวหน้าชมรม
    แต่ถ้ากรณีที่ใช้การเลือกตั้งและต้องรอผลโหวตจากสมาชิกในชมรม อนุโลมให้ยกเว้น
    การใส่ข้อมูลส่วนนี้ได้ หากกรณีที่หัวหน้าชมรมไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ก่อตั้งชมรมนั้น
    ให้หัวหน้าชมรมคนปัจจุบันตามรายชื่อ มาลงชื่อ "ยินยอม" เพื่อแสดงความสมัครใจที่
    จะเป็นหัวหน้าชมรมนี้ภายในกระทู้ยื่นเรื่องแบบฟอร์มด้วย

4. รายละเอียดเกี่ยวกับชมรม
    เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทำในชมรมให้ชัดเจน เช่น ชมรมปลูกต้นไม้ จะใส่
    รายละเอียดเป็น การปลูกต้นไม้บริเวณรอบโรงเรียน, ชมรมรักสุขภาพ จะใส่รายละเอียด
    เป็น การชวนนักเรียนทุกคนในชมรมออกกำลังกายหลังเลิกเรียนด้วยวิธีต่างๆ เป็นต้น

5. กฎและระเบียบชมรม
    ชมรมทุกชมรมจะต้องมีการวางกฎและระเบียบปฎิบัติสำหรับ หัวหน้าชมรม และ สมาชิก
    ภายในชมรมไว้ให้ครอบคลุม เนื่องจากหากเกิดปัญหาการร้องเรียนจากสมาชิกในชมรม
    ทางสภานักเรียนจะตัดสินจากกฎและระเบียบของชมรมเป็นบทบัญญติแรกเสมอ หากไม่
    มีการระบุไว้อย่างชัดเจน ให้ถือเป็นความผิดของหัวหน้าชมรมคนปัจจุบัน สภานักเรียนจะ
    สามารถเยียวยาให้กับสมาชิกชมรมที่ร้องเรียน และลงโทษหัวหน้าชมรมปัจจุบันได้ตาม
    ความเหมาะสมและความสมควร โดยสามารถดูจากกฎและระเบียบของ สภานักเรียนกับ
    โสตทัศนศึกษา เป็นตัวอย่างการอ้างอิงได้

6. ห้องชมรม
    ชมรมทุกชมรมจะมีห้องชมรมเป็นของตนเอง ซึ่งสามารถเลือกได้อย่างอิสระว่าจะใช้ห้อง
    ใดเป็นห้องชมรม แต่ไม่อนุญาตให้เลือกห้องชมรมที่มีชมรมอื่นอยู่ก่อนแล้ว ยกเว้นเพียง
    กรณีที่ชมรมนั้นต้องการ Club Bid เมื่อชมรมเต็มทุกอัตรา จึงสามารถระบุห้องชมรมที่
    ต้องการได้ สามารถเช็ครหัสห้องชมรมได้ที่ "คลิ๊กที่นี่"


สามารถเขียนใบคำร้องการก่อตั้งชมรมได้ที่หมวด "ห้องชมรม" หลังจากส่งเรื่องแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของสภานักเรียนต่อไป เพื่อทำการอนุมัติหรือปฎิเสธการตั้งชมรมนั้นๆ โดยสภานักเรียนจะต้องตอบในแบบฟอร์มคำร้องก่อตั้งชมรมทุกครั้ง พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลให้ชัดเจน ในกรณีที่ปฎิเสธการก่อตั้งชมรมนั้น หลังจากได้คำอนุมัติหรือปฎิเสธจากสภานักเรียนแล้ว ทางโรงเรียนจะเริ่มดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงนับจากเวลาลงคำสั่งจากสภานักเรียน

ผู้ก่อตั้งชมรมทุกท่านต้องรับทราบว่า หากชมรมผ่านการอนุมัติจากสภานักเรียนแล้ว ผู้ก่อตั้งชมรมจะต้องชำระค่าก่อตั้งชมรมกับทางโรงเรียนเป็นจำนวนเงิน -100,000 ซึ่งไม่สามารแบ่งเบาภาระการชำระพร้อมผู้ใดได้ และเงินที่ชำระมาจะเข้าบัญชีทรัพย์สินของโรงเรียนทั้งหมด

การตัดสินพิจารณาอนุมัติหรือปฎิเสธการก่อตั้งชมรมของสภานักเรียน ให้ดำเนินการภายใต้นาม "สภานักเรียน" ที่ตามกฎระเบียบได้บัญญัติไว้เท่านั้น ไม่สามารถใช้อำนาจเฉพาะของประธานนักเรียนในฐานะประธานสภาดำเนินการตัดสินใจด้วยตนเองจึงเรียนมาเพื่อทราบ

Elite Urban Royle
รักษาการณ์ประธานคณะปกครอง
Date of broadcast :
29 JAN 2016 ; 15.00 TH
avatar
EUR
Chairman's Club
THE NOBLEMAN ®

Chairman's ClubTHE NOBLEMAN ®

Class Lv.50
INFO. Elite Urban Royle
รักษาการณ์ประธานปกครอง
ชมรม : โสตทัศนศึกษา (ที่ปรึกษา)
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Ore Ore : 1,925
Spirit Point : 58610968
CHIPS +606 M 544 K 604

เพิ่มอัตราสินทรัพย์ประเภท CHIPS 2.0%/เดือน | ไม่เสียค่าใช้จ่ายของกรงในการเก็บมาสค็อตที่ติดประกาศนียบัตรนี้ลงคลังมาสค็อต

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
44172/54000  (44172/54000)

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป ขึ้นไปข้างบน


Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
2015 © QUAINT and THE NOBLEMAN All Rights Reserved.