ข้อมูลชมรม "สภานักเรียน" ทั้งหมด

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป Go down

ข้อมูลชมรม "สภานักเรียน" ทั้งหมด

ตั้งหัวข้อ  EUR on Fri 29 Jan 2016, 14:55

ข้อมูลสภานักเรียน
เรียน สภานักเรียน

       สภานักเรียน คือชมรมหลักของโรงเรียน ที่มีอำนาจการปกครองและดูแลนักเรียนทุกคนในโรงเรียน รวมไปถึงเป็นผู้คุมกฎระเบียบของโรงเรียนอีกด้วย สภานักเรียนจะปกครองในส่วนที่ถูกแบ่งออกมาจากกลุ่มคณะปกครองของห้องปกครอง แต่ทว่าสภานักเรียนจะขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการโรงเรียนโดยตรงเท่านั้น สภานักเรียนจะประกอบไปด้วยประธานสภา ได้แก่ "ประธานนักเรียน" ที่มาจากการเลือกตั้งของนักเรียนทุกคนในโรงเรียน และสมาชิกสภานักเรียนจำนวน 2 คน ได้แก่ นักเรียนที่มีความสนใจที่จะเข้าสภานักเรียนและผ่านการคัดเลือกด้วยผลการโหวตภายในสภานักเรียนแบบประชาธิปไตยเท่านั้น โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกภายในสภานักเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหรือถอดถอนสมาชิกก็ตาม ให้ประธานนักเรียนแจ้งเรื่องกับทางโรงเรียนที่ "สภานักเรียน" เพื่อเป็นหลักฐาน และเพื่อดำเนินการเปลี่ยนรายชื่อสมาชิกตามที่ระบุไว้ โรงเรียนจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 72 ชั่วโมงนับจากเวลาแจ้ง

สมาชิกสภานักเรียน
ประธานนักเรียน :
Taira Payakaroon

สมาชิกสภานักเรียน :
1. Hanna Rogan
2. Aksorn Pasin

ที่ปรึกษาสภานักเรียน :
Narin

ติดต่อสภานักเรียน :
- กลุ่มสภานักเรียน

  CLUB BUDGET
งบประมาณรวมปัจจุบัน : +5,345,000
งบประมาณปัจจุบันที่สมาชิกในชมรมสามารถขอเบิกกับหัวหน้าชมรมในกรณีที่ต้องการตกแต่งห้องพักชมรม หรือหัวหน้าชมรมสามารถใช้จัดกิจกรรมชมรมให้กับสมาชิกในชมรมได้อย่างอิสระ

สมาชิกในสภานักเรียนทุกคนจะต้องทราบและเข้าใจถึงกฎระเบียบและบัญญัติทุกมาตราที่ทางสภานักเรียนจำเป็นต้องรับผิดชอบตามหน้าที่ อีกทั้งยังต้องให้สัตย์สาบานต่อการใช้อำนาจการปกครองอย่างชอบธรรมและซื่อสัตย์สุจริต และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนทุกคนในโรงเรียน

หน้าที่ของสภานักเรียนที่ต้องรับผิดชอบ
1. ดูแลความสงบภายในโรงเรียน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนทุกคน
2. พิจารณาการ "อนุมัติ" หรือ "ปฎิเสธ" การก่อตั้งชมรมอิสระทุกชมรมในโรงเรียน
3. ควบคุมและดูแลการจัดกิจกรรมชมรมของชมรมอิสระทุกชมรม
4. เป็นตัวกลางการดำเนินการแจ้งผลทุกเรื่องเกี่ยวกับ "ชมรมอิสระ" และ "โรงเรียน"
5. เป็นผู้ชี้แนะแนวทางให้กับ "นักเรียนใหม่" เกี่ยวกับกฎระเบียบและระบบต่างๆในโรงเรียน
6. เรียนรู้และทำความเข้าใจกฎระเบียบของโรงเรียนทุกมาตราที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของสภา

การดำเนินการทุกชนิดในนามของสภานักเรียนจะมีผลบังคับใช้อย่างถูกต้องก็ต่อเมื่อมี "ผลโหวตสนับสนุนจากสมาชิกสภานักเรียนชนะแบบประชาธิปไตย และต้องมีการลงคะแนนโหวตของสมาชิกสภานักเรียนครบทุกคน" โดยกำหนดให้ประธานนักเรียนมีสิทธิ์ในผลโหวต 2 คะแนนภายในคนเดียว และสมาชิกสภานักเรียนมีสิทธิ์ในผลโหวต 1 คะแนนต่อสมาชิก 1 คน หากผลโหวตคัดค้านมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับผลโหวตสนับสนุน หรือมีสมาชิกสภานักเรียนลงคะแนนโหวตไม่ครบทุกคน ให้ถือว่ามติหรือคำสั่งนั้นเป็นโมฆะในทันที

ประธานนักเรียนจะต้องเก็บผลโหวตของมติหรือคำสั่งทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ชี้แจงกับทางโรงเรียนเมื่อมีการเรียกตรวจสอบในกรณีต่างๆ หากพบว่าไม่มีหลักฐานการดำเนินการในมติหรือคำสั่งนั้นๆ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการลงโทษตามความเหมาะสมและความสมควร

กฎและระเบียบของสภานักเรียน
1. การดำเนินการในนามสภาต้องใช้การลงคะแนนเสียงแบบประชาธิปไตยทุกครั้ง
2. หากนักเรียนทำผิดกฎระเบียบชมรมหรือโรงเรียน ให้สิทธิ์ขาดสภานักเรียนเป็นผู้ตัดสิน
    บทลงโทษตามความเหมาะสมและความสมควร
3. หากสมาชิกสภานักเรียนทำผิดกฎระเบียบสภาหรือโรงเรียน ให้สิทธิ์ขาดประธานนักเรียน
    เป็นผู้ตัดสินบทลงโทษตามความเหมาะสมและความสมควร
4. หากประธานนักเรียนทำผิดกฎระเบียบสภาหรือโรงเรียน ให้สิทธิ์ขาดผู้อำนวยการโรงเรียน
    เป็นผู้ตัดสินบทลงโทษตามความเหมาะสมและความสมควร
5. ประธานสภานักเรียน คือ ประธานนักเรียนที่มาจากการเลือกตั้งของนักเรียนทุกคนเท่านั้น
6. เมื่อประธานนักเรียนจบการศึกษา ให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนคนใหม่ในทันที
7. ประธานนักเรียนที่จบการศึกษา จะเป็นที่ปรึกษาสภานักเรียนร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน
    หรือสามารถเป็นที่ปรึกษาชมรมอิสระอื่นๆได้ หากกรณีที่ออกไปเป็นที่ปรึกษาชมรมอื่นแล้ว
    อยากกลับมาเป็นที่ปรึกษาสภานักเรียนก็สามารถทำได้ตลอดเวลา
8. สมาชิกสภานักเรียนที่จบการศึกษา จะสามารถเลือกเป็นที่ปรึกษาสภานักเรียนได้หรือจะ
    เป็นที่ปรึกษาชมรมอิสระอื่นๆก็ได้เช่นกัน แต่ไม่สามารถกลับมาเป็นที่ปรึกษาสภานักเรียน
    ได้อีกต่อไปเมื่อออกไปเป็นที่ปรึกษาชมรมอื่นแล้ว
9. ที่ปรึกษาสภานักเรียนจะได้รับสิทธิพิเศษของสภาร่วมกับสมาชิกในสภานักเรียน
10. ในกรณีที่ที่ปรึกษาสภานักเรียนเห็นว่ามติหรือคำสั่งนั้นไม่เหมาะสมและไม่สมควร สามารถ
    จัดการโหวตในสภาใหม่อีกครั้งได้ โดยให้ที่ปรึกษาสภามีสิทธิ์ร่วมโหวต คนละ 2 คะแนน
    เทียบเท่ากับประธานนักเรียน
11. สงวนสิทธิ์ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนมีสิทธิ์ขาดที่จะยกเลิกทุกมติและคำสั่งโดยมีผลบังคับ
    ใช้ในทันที ไม่ขึ้นกับคะแนนโหวตใดใดแต่เพียงผู้เดียว
12. สภานักเรียนสามารถเพิ่มกฎระเบียบอื่นๆได้โดยการตั้งมติโหวตภายในสภา หากมติโหวต
    สนับสนุนชนะแบบประชาธิปไตย ทางโรงเรียนจะเพิ่มกฎระเบียบให้ภายใน 72 ชั่วโมงนับ
    จากเวลายื่นเรื่อง หรือในกรณีถอดถอนกฎระเบียบที่ร่างใหม่ก็เช่นกัน แต่ไม่สามารถถอด
    ถอนกฎระเบียบหลักเดิมที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ได้
13. กฎระเบียบเสริมที่ร่างใหม่เพิ่มเติม จะไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังก่อนวันสร้างกฎนั้นๆ
14. การเพิ่มสิทธิพิเศษเสริมให้ใช้เงื่อนไขเดียวกับกฎและระเบียบของสภา

สิทธิพิเศษของสภานักเรียน
1. มีสิทธิ์ "อนุมัติ" และ "ปฎิเสธ" การก่อตั้งชมรมและ "ถอดถอน" ชมรมเก่าในโรงเรียน
2. มีสิทธิ์คัดค้านและเปลี่ยนแปลงการเสนอรางวัลจากชมรมอิสระที่จะจัดกิจกรรมชมรม
3. มีสิทธิ์เข้า "ห้องระบบ" ในกลุ่ม LINE ทันที เพื่อสอบถามข้อมูลที่ต้องการ
4. มีสิทธิ์เลือกและตกแต่ง "ห้องชมรม" ได้อย่างอิสระ
5. มีสิทธิ์ "จัดกิจกรรมโรงเรียน" จำนวน 1 ครั้ง/เดือน โดยยื่นเรื่องผ่านห้องระบบ
6. มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของชมรมอิสระทุกชมรมในโรงเรียน
7. มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาหรือเงินเดือนประเภท "BONUS" เป็นจำนวน 2 เท่า
8. มีสิทธิ์ในการขอสิทธิพิเศษเพิ่มเติมให้กับสภาและชมรมอิสระให้โรงเรียนพิจารณาได้
9. ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องเสียค่าบำรุงชมรม


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Elite Urban Royle
รักษาการณ์ประธานคณะปกครอง
Date of broadcast :
29 JAN 2016 ; 15.00 TH
avatar
EUR
Chairman's Club
THE NOBLEMAN ®

Chairman's ClubTHE NOBLEMAN ®

Class Lv.50
INFO. Elite Urban Royle
รักษาการณ์ประธานปกครอง
ชมรม : โสตทัศนศึกษา (ที่ปรึกษา)
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Ore Ore : 1,925
Spirit Point : 58610968
CHIPS +606 M 544 K 604

เพิ่มอัตราสินทรัพย์ประเภท CHIPS 2.0%/เดือน | ไม่เสียค่าใช้จ่ายของกรงในการเก็บมาสค็อตที่ติดประกาศนียบัตรนี้ลงคลังมาสค็อต

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
44172/54000  (44172/54000)

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป ขึ้นไปข้างบน


Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
2015 © QUAINT and THE NOBLEMAN All Rights Reserved.