ข้อมูลชมรม "โสตทัศนศึกษา" ทั้งหมด

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป Go down

ข้อมูลชมรม "โสตทัศนศึกษา" ทั้งหมด

ตั้งหัวข้อ  EUR on Fri 29 Jan 2016, 14:55

ข้อมูลชมรมโสตทัศนศึกษา
เรียน ชมรมโสตทัศนศึกษา

       โสตทัศนศึกษา คือชมรมหลักของโรงเรียน ที่คอยสร้างความสนุกสนานและความบันเทิงให้กับทุกคนในโรงเรียน รวมไปถึงเป็นผู้ดูแลและจัดกิจกรรมหลักในโรงเรียน ชมรมโสตทัศนศึกษาจะขึ้นตรงต่อที่ปรึกษาชมรม Elite Urban Royle โดยตรงเท่านั้น สมาชิกชมรมโสตทัศศึกษาจะประกอบไปด้วยประธานชมรม ที่มาจากการการสอบเข้าชมรมและได้คะแนนสูงสุดเท่านั้น และสมาชิกชมรมอีกจำนวน 2 คน ได้แก่ นักเรียนที่มีความสนใจที่จะเข้าชมรมโสตทัศนศึกษาและผ่านการสอบเข้าชมรมด้วยข้อสอบพิเศษทั้ง 3 ทักษะที่มีการเปลี่ยนข้อสอบใหม่ในแต่ละรุ่น ได้แก่ ความรู้ / ไหวพริบ / ทัศนคติ โดยจะต้องมีคะแนนสอบมากกว่า 250/300 คะแนนเท่านั้นจึงสามารถเข้าชมรมได้ และสมาชิกในชมรมโสตทัศนศึกษาที่มีคะแนนสอบน้อยกว่าสมาชิกใหม่ จะถูกถอดถอนสิทธิ์ออกจากชมรมทันทีในกรณีที่สมาชิกชมรมโสตทัศนศึกษาเต็มอัตรา โดยผู้ที่มีคะแนนสอบไม่ถึงหรือต้องการแก้ตัวด้วยการสอบใหม่ สามารถยื่นเรื่องสอบใหม่ได้หลังจากครบ 30 วันนับจากวันจัดการสอบล่าสุด สมาชิกชมรมโสตทัศนศึกษาสามารถสมัครเข้าสอบเพื่อเพิ่มคะแนนสอบให้กับตนเองใหม่ได้ทุกครั้งที่มีการจัดการสอบ สำหรับการป้องกันตำแหน่งสมาชิกในชมรมหรือแม้กระทั่งการสอบชิงตำแหน่งประธานชมรมก็ตาม

สมาชิกชมรมโสตทัศนศึกษา
ประธานชมรม :
Peace Oliver (คะแนนสอบ 271/300) (รุ่นที่ 1)
Aro Rothshield (คะแนนสอบ 268/300) (ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน)

สมาชิกชมรม :
1. ???
2. ???

ที่ปรึกษาชมรม :
Elite Urban Royle
Jinn (คะแนนสอบ 256/300)

ติดต่อชมรมโสตทัศนศึกษา :
- กลุ่มชมรมโสตทัศนศึกษา

  CLUB BUDGET
งบประมาณรวมปัจจุบัน : +5,200,000
งบประมาณปัจจุบันที่สมาชิกในชมรมสามารถขอเบิกกับหัวหน้าชมรมในกรณีที่ต้องการตกแต่งห้องพักชมรม หรือหัวหน้าชมรมสามารถใช้จัดกิจกรรมชมรมให้กับสมาชิกในชมรมได้อย่างอิสระ

ระเบียบและขั้นตอนการสอบเข้าชมรม
1. แจ้งสมัครสอบผ่านทาง PM ส่วนตัวของ Wiiw หรือ "คลิ๊กที่นี่"
2. ระบุรายละเอียดใน PM ให้ชัดเจนว่า "ต้องการสอบเข้าชมรมโสตทัศนศึกษา"
3. สามารถลงทะเบียนเข้าสอบได้ตลอดเวลา แต่จะมีการสอบเพียงเดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น
4. การสอบจะเริ่มประมาณ 7 วันหลังจากมีการยื่นเรื่องสมัครสอบเป็นครั้งแรกในเดือนนั้น
5. สมาชิกชมรมโสตทัศนศึกษา สามารถสมัครสอบได้ทุกครั้งที่มีการจัดการสอบ
6. กำหนดการวันสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบจะถูกแจ้งและอัพเดทในหมวด "ห้องชมรม"
7. กรณีที่ไม่มีนักเรียนที่ไม่ใช่สมาชิกในชมรมสมัครสอบ การสอบจะถูกยกเลิกทันที
8. สมาชิกชมรมโสตทัศนศึกษา ไม่สามารถยื่นเรื่องสมัครสอบได้จนกว่าจะมีการประกาศ
    วันสมัครสอบผ่านทางห้องชมรมเท่านั้น
9. ข้อสอบจะส่งผ่าน PM ส่วนตัวของผู้สมัครสอบในวันกำหนดสอบ และผู้เข้าสอบจะต้อง
    ส่งคำตอบภายในเวลา 23.59 น. ของวันสอบตามเวลาประเทศไทยเท่านั้น โดยส่งกลับ
    มาทาง PM ส่วนตัวของ Wiiw เช่นเดียวกับการสมัครสอบ
10. โรงเรียนจะมีการประกาศคะแนนสอบโดยไม่มีการเฉลยข้อสอบภายใน 72 ชั่วโมงนับ
    จากเวลาสิ้นสุดการสอบ
11. โรงเรียนจะยึดคะแนนสอบสูงสุดที่เคยสอบได้เป็นคะแนนวัดตัดสินภายในชมรมเฉพาะ
    กรณีของสมาชิกชมรมโสตทัศนศึกษาเท่านั้น ส่วนนักเรียนที่ปัจจุบันไม่ได้เป็นสมาชิกใน
    ชมรมจะยึดจากคะแนนสอบครั้งล่าสุด
12. การแต่งตั้งและถอดถอนสมาชิกในชมรมจะเสร็จสิ้นภายใน 72 ชั่วโมงนับจากเวลาที่
    ประกาศผลการสอบ

สมาชิกชมรมโสตทัศนศึกษาทุกคนจึงต้องมีความเก่งและความ Active ตลอดเวลา เพราะการแข่งขันสูงกว่าทุกชมรมในโรงเรียน แต่ด้วยเหตุนี้ทำให้ชมรมโสตทัศนศึกษาเป็นชมรมที่ให้ผลตอบแทนได้สูงที่สุดในทุกชมรม เพราะถือว่าเป็นชมรมที่สมาชิกทุกคนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบทุกระบบในโรงเรียน และยังต้องคัดหลั่งไอเดียเพื่อพัฒนาระบบในโรงเรียนอยู่ตลอดเวลา

หน้าที่ของชมรมโสตทัศนศึกษาที่ต้องรับผิดชอบ
1. คอยดูแล, ตรวจสอบ และคิดค้นกิจกรรมหลักในโรงเรียนให้กับนักเรียนทุกคน
2. คิดค้นและเสนอไอเดียในการพัฒนาโรงเรียนด้านความบันเทิงด้วยระบบต่างๆ
3. เรียนรู้และทำความเข้าใจระบบทุกระบบที่มีในโรงเรียนให้เชี่ยวชาญ
4. สามารถถ่ายทอดและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบในโรงเรียนให้แก่นักเรียนทุกคนได้
5. ร่างและวางแผนกิจกรรมรวมถึงของรางวัลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมในชมรมทุกครั้งที่มี
    การประชุมเสนอแผนกิจกรรม

การดำเนินการทุกชนิดในนามของชมรมโสตทัศนศึกษาจะมีผลบังคับใช้อย่างถูกต้องก็ต่อเมื่อมี "ผลโหวตสนับสนุนจากสมาชิกชมรมชนะแบบประชาธิปไตย และต้องมีการลงคะแนนโหวตของสมาชิกชมรมครบทุกคน" โดยกำหนดให้ประธานชมรมมีสิทธิ์ในผลโหวต 2 คะแนนภายในคนเดียว และสมาชิกชมรมมีสิทธิ์ในผลโหวต 1 คะแนนต่อสมาชิก 1 คน หากผลโหวตคัดค้านมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับผลโหวตสนับสนุน หรือมีสมาชิกชมรมลงคะแนนโหวตไม่ครบทุกคน ให้ถือว่ามติหรือคำสั่งนั้นเป็นโมฆะในทันที

ประธานชมรมจะต้องเก็บผลโหวตของมติหรือคำสั่งทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ชี้แจงกับทางโรงเรียนเมื่อมีการเรียกตรวจสอบในกรณีต่างๆ หากพบว่าไม่มีหลักฐานการดำเนินการในมติหรือคำสั่งนั้นๆ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการลงโทษตามความเหมาะสมและความสมควร

กฎและระเบียบของชมรมโสตทัศนศึกษา
1. การดำเนินการในนามชมรมต้องใช้การลงคะแนนเสียงแบบประชาธิปไตยทุกครั้ง
2. สมาชิกชมรมจะต้องเข้าร่วมและมีผลงานส่งทุกครั้งในงานประชุมจัดแผนกิจกรรม
3. สมาชิกชมรมโสตทัศนศึกษาจะต้อง Active และเข้าเว็บไซต์โรงเรียนไม่ต่ำกว่า 5 วัน
    ต่อสัปดาห์ เพื่อติดตามข่าวสารสำคัญต่างๆในชมรมและในโรงเรียน
4. ห้ามสมาชิกชมรมนำข้อมูลลับที่ยังไม่เปิดเผยต่อนักเรียนคนอื่นๆไปประกาศหรือบอก
    กล่าวกับบุคคลภายนอกชมรมโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะด้วยการเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม
    จะถือว่าบุคคลนั้นถูกถอดถอนสิทธิ์จากการเป็นสมาชิกชมรมโสตทัศนศึกษาในทันที
5. ในกรณีที่ที่ปรึกษาชมรมเห็นว่ามติหรือคำสั่งนั้นไม่เหมาะสมและไม่สมควร สามารถที่จะ
    จัดการโหวตในชมรมใหม่อีกครั้งได้ โดยให้ที่ปรึกษาชมรมมีสิทธิ์ร่วมโหวต โดยมีสิทธิ์
    การโหวต 2 คะแนนภายในคนเดียว เทียบเท่ากับประธานชมรม
6. สงวนสิทธิ์ให้ที่ปรึกษา Elite Urban Royle มีสิทธิ์ขาดที่จะยกเลิกทุกมติและคำสั่ง
    โดยมีผลบังคับใช้ในทันที ไม่ขึ้นกับคะแนนโหวตใดใดแต่เพียงผู้เดียว
7. ชมรมโสตทัศนศึกษาสามารถเพิ่มกฎระเบียบอื่นๆได้ โดยให้ประธานชมรมแจ้งต่อทาง
    สภานักเรียนเท่านั้น หลังจากนั้นทางสภานักเรียนจะแจ้งผลให้ทราบภายในระยะเวลา
    72 ชั่วโมงนับจากเวลาแจ้งสภานักเรียน
8. กฎระเบียบเสริมที่ร่างใหม่เพิ่มเติม จะไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังก่อนวันสร้างกฎนั้นๆ
9. การเพิ่มสิทธิพิเศษเสริมให้ใช้เงื่อนไขเดียวกับกฎและระเบียบของชมรม

สิทธิพิเศษของชมรมโสตทัศนศึกษา
1. มีสิทธิ์ "จัดกิจกรรมโรงเรียน" ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
2. มีสิทธิ์ออกแบบ "ระบบ" และ "ไอเทม" ทุกชนิดในโรงเรียน
3. มีสิทธิ์เข้า "ห้องระบบ" ในกลุ่ม LINE ทันที เพื่อสอบถามข้อมูลที่ต้องการ
5. มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของ "กิจกรรมชมรมอิสระ" ทุกชมรมในโรงเรียน
6. มีสิทธิ์ได้รับทุนพิเศษสำหรับการได้คะแนนสอบเข้าชมรมเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เข้าสอบ
    เป็นจำนวน +250,000 /ครั้ง
7. มีสิทธิ์เปลี่ยนมาสค็อตและเครื่องประดับตัวละครกับมาสค็อตฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย
    สำหรับไอเทมกรงมาสค็อต, ไม้แขวนเสื้อ และน้ำยาประเภทต่างๆ
8. มีสิทธิ์ได้รับทราบถึงเนื้อหากิจกรรมบางกิจกรรมก่อนนักเรียนคนอื่นๆในโรงเรียน
9. ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องเสียค่าบำรุงชมรม


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Elite Urban Royle
รักษาการณ์ประธานคณะปกครอง
Date of broadcast :
29 JAN 2016 ; 15.00 TH
avatar
EUR
Chairman's Club
THE NOBLEMAN ®

Chairman's ClubTHE NOBLEMAN ®

Class Lv.50
INFO. Elite Urban Royle
รักษาการณ์ประธานปกครอง
ชมรม : โสตทัศนศึกษา (ที่ปรึกษา)
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Ore Ore : 2,102
Spirit Point : 58611068
CHIPS +616 M 844 K 604

เพิ่มอัตราสินทรัพย์ประเภท CHIPS 2.0%/เดือน | ไม่เสียค่าใช้จ่ายของกรงในการเก็บมาสค็อตที่ติดประกาศนียบัตรนี้ลงคลังมาสค็อต

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
44172/54000  (44172/54000)

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics

Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
2015 © QUAINT and THE NOBLEMAN All Rights Reserved.