ข้อมูล "ชมรมอิสระ" ทั้งหมด

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป Go down

ข้อมูล "ชมรมอิสระ" ทั้งหมด

ตั้งหัวข้อ  EUR on Fri 29 Jan 2016, 14:56

ข้อมูลชมรมอิสระ
เรียน ชมรมอิสระทุกชมรม

       ชมรมอิสระ คือชมรมเสริมของโรงเรียน โดยมีจุดประสงค์และหน้าที่ของแต่ละชมรมแตกต่างกันไป ซึ่งเมื่อชมรมอิสระชมรมใดถูกตั้งขึ้นอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะมีข้อมูลอย่างละเอียดของชมรมนั้นแยกออกมาเหมือนกับ สภานักเรียน และชมรมโสตทัศนศึกษา นักเรียนที่ยังไม่สังกัดชมรมใดใดสามารถยื่นเรื่องขอตั้งชมรมอิสระได้กับ "สภานักเรียน" ตามแบบฟอร์มการก่อตั้งชมรม ส่วนกรณีของนักเรียนที่ต้องการสังกัดชมรมอิสระ สามารถปฎิบัติตามขั้นตอนต่างๆได้ ดังนี้

ระเบียบและขั้นตอนการสมัครชมรมอิสระ
1. แจ้งขอเข้าชมรมกับ "หัวหน้าชมรม" ของชมรมนั้นๆผ่านทางช่องทางต่างๆที่สะดวก
2. หัวหน้าชมรมจะทำการพิจารณาการรับสมาชิกตามกฎของแต่ละชมรม
3. หัวหน้าชมรมมีสิทธิ์ "อนุมัติ" หรือ "ปฎิเสธ" การรับนักเรียนเข้าเป็นสมาชิกชมรม
4. หากนักเรียนได้รับการบรรจุเข้าชมรม หัวหน้าชมรมจะต้องแจ้งต่อ "สภานักเรียน"
5. สภานักเรียนจะต้องแจ้งโรงเรียนผ่านทาง "สภานักเรียน" เท่านั้นเพื่อเป็นหลักฐาน
6. ทางโรงเรียนจะดำเนินการภายใน 72 ชั่วโมงนับจากเวลาแจ้งจากสภานักเรียน

สมาชิกชมรมอิสระทุกชมรมจะมีหน้าที่แตกต่างกันไปตามกฎระเบียบที่แต่ละชมรมเป็นผู้ตั้งเสริมขึ้นมาจากกฎหลักของโรงเรียน ซึ่งสามารถอ่านได้ที่กระทู้ข้อมูลของแต่ละชมรม แต่ชมรมอิสระทุกชมรมจะมีหน้าที่หลัก ดังนี้

หน้าที่ของชมรมอิสระที่ต้องรับผิดชอบ
1. รักษาคุณภาพภารกิจของสมาชิกในชมรมทุกคน เพื่อให้ขึ้นเป็นชมรมดีเด่น
2. ควบคุมให้สมาชิกชมรม "เช็คชื่อ" ทุกครั้งเมื่อไม่สามารถทำหรือส่งภารกิจได้ เพื่อที่
    ป้องกันการจ่ายค่าบำรุงรักษาชมรม
3. ดูแลความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชมรมให้มีความแน่นแฟ้นและสามัคคี
4. คิดค้นกิจกรรมชมรมเล็กๆเพื่อสร้างความบันเทิงให้คนในชมรม

การดำเนินการทุกชนิดในนามของชมรมอิสระจะสามารถดำเนินการได้ตามกฎระเบียบที่แต่ละชมรมร่างบัญญัติไว้ โดยหากมีปัญหาเกิดขึ้นภายในชมรมหรือไม่สามารถหาข้อสรุปได้ภายในชมรม ทางโรงเรียนจะมอบอำนาจให้ "สภานักเรียน" เป็นผู้ตัดสินตามบทบัญญัติกลางหรือพิจารณาตามความเหมาะสมและความสมควร แต่หากกรณีที่สภานักเรียนยังไม่สามารถตัดสินหาข้อสรุปได้ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ให้คำตัดสินของผู้อำนวยการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลบังคับใช้ในทันที

หัวหน้าชมรมจะต้องเก็บมติหรือคำสั่งทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นผลโหวตก็ดี หรือคำตัดสินจากหัวหน้าชมรมแต่เพียงผู้เดียวก็ดี หรือเหตุผลอื่นๆ เพื่อเป็นหลักฐานไว้ชี้แจงกับทางโรงเรียนเมื่อมีการเรียกตรวจสอบในกรณีต่างๆ หากพบว่าไม่มีหลักฐานการดำเนินการในมติหรือคำสั่งนั้นๆ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการลงโทษตามความเหมาะสมและความสมควร

กฎและระเบียบของชมรมอิสระ
1. การดำเนินการในนามชมรมให้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละชมรม
2. ชมรมอิสระจะต้องเสียค่าบำรุงชมรมเดือนละ -500,000 สามารถแจ้งชำระ
   ได้ที่ "ห้องปกครอง" ซึ่งสามารถระบุได้อย่างอิสระว่าจะเรียกเก็บจากสมาชิกคนใด
   ในชมรม ขึ้นอยู่กับการบริหารของแต่ละชมรมโดยไม่จำเป็นต้องชำระเท่ากันทุกคน
   กรณีที่มีสมาชิกในชมรม 5 คนอาจจะแบ่งชำระเป็น ดังนี้
      - หัวหน้าชมรม รับผิดชอบชำระ -300,000
      - สมาชิก A รับผิดชอบชำระ -20,000
      - สมาชิก B รับผิดชอบชำระ -80,000
      - สมาชิก C รับผิดชอบชำระ -100,000
      - สมาชิก D รับผิดชอบชำระ -0
   โดยให้หัวหน้าชมรมเป็นผู้รับผิดชอบแจ้งทางห้องปกครอง หากกรณีที่ไม่มีการแจ้ง
   จะถือว่าให้เรียกชำระจากหัวหน้าชมรมแต่เพียงผู้เดียว ทางโรงเรียนอนุโลมให้มีการ
   แจ้งชำระถึงวันสุดท้ายคือวันที่ 7 ของแต่ละเดือน

3. หากสมาชิกในชมรมทำภารกิจหรือมาเช็คชื่อครบทุกคนไม่มีผู้ใดขาดภารกิจหรือเช็คชื่อ
    ให้ละเว้นการเรียกเก็บค่าบำรุงชมรมจากชมรมนั้นๆ
4. การจัดกิจกรรมภายในชมรมจะต้องมีสภานักเรียนอย่างน้อย 1 คน สังเกตการณ์ระหว่าง
    การจัดกิจกรรมชมรมนั้นๆด้วยเท่านั้น
5. ชมรมอิสระที่ไม่มีสมาชิกสังกัดในชมรมเกินกว่า 30 วันจะถูกยุบชมรมในทันที
6. ชมรมอิสระสามารถเพิ่มกฎระเบียบอื่นๆได้ โดยให้หัวหน้าชมรมแจ้งทางสภานักเรียน
    เท่านั้น หลังจากนั้นทางสภานักเรียนจะแจ้งผลให้ทราบภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง
    นับจากเวลาแจ้ง
7. กฎระเบียบเสริมที่ร่างใหม่เพิ่มเติม จะไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังก่อนวันสร้างกฎนั้นๆ
8. การเพิ่มสิทธิพิเศษเสริมให้ใช้เงื่อนไขเดียวกับกฎและระเบียบของชมรม

สิทธิพิเศษของชมรมอิสระ
1. มีสิทธิ์ "จัดกิจกรรมชมรม" ภายในชมรม 1 ครั้ง/เดือน โดยแจ้งต่อสภานักเรียนเป็น
    แผนกิจกรรมและของรางวัลที่ต้องการแจก โดยที่สภานักเรียนมีสิทธิ์ในการอนุมัติหรือ
    ปฎิเสธแผนและของรางวัลในกิจกรรมชมรมนั้นๆตามความเหมาะสมและความสมควร
    สภานักเรียนจะต้องให้เหตุผลกับหัวหน้าชมรมที่ชัดเจนเมื่อปฎิเสธคำร้องขอ และทาง
    โรงเรียนไม่อนุญาตให้หัวหน้าชมรมประกาศรายละเอียดกิจกรรมชมรมก่อนได้รับการ
    อนุมัติการตั้งกิจกรรมชมรมจากสภานักเรียนโดยเด็ดขาด
2. มีสิทธิ์เลือกและตกแต่ง "ห้องชมรม" ได้อย่างอิสระ


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Elite Urban Royle
รักษาการณ์ประธานคณะปกครอง
Date of broadcast :
29 JAN 2016 ; 15.00 TH
avatar
EUR
Chairman's Club
THE NOBLEMAN ®

Chairman's ClubTHE NOBLEMAN ®

Class Lv.50
INFO. Elite Urban Royle
รักษาการณ์ประธานปกครอง
ชมรม : โสตทัศนศึกษา (ที่ปรึกษา)
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Ore Ore : 2,102
Spirit Point : 58611068
CHIPS +616 M 944 K 604

เพิ่มอัตราสินทรัพย์ประเภท CHIPS 2.0%/เดือน | ไม่เสียค่าใช้จ่ายของกรงในการเก็บมาสค็อตที่ติดประกาศนียบัตรนี้ลงคลังมาสค็อต

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
44172/54000  (44172/54000)

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อมูล "ชมรมอิสระ" ทั้งหมด

ตั้งหัวข้อ  EUR on Mon 01 Feb 2016, 19:40

ข้อมูลชมรมตะหลิวทองคำ
เรียน ชมรมตะหลิวทองคำ

        ชมรมตะหลิวทองคำ คือชมรมเสริมของโรงเรียน โดยมีจุดประสงค์คือรวบรวมกลุ่มบุคคลที่ชื่นชอบการทำอาหารหรืออยากเป็นพ่อครัวแม่ครัวในอนาคต สมาชิกในชมรมจะช่วยกันคิดค้นสูตรอาหารและวิธีปรุงอาหารทุกรูปแบบที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน ทั้งประเภทของคาวและของหวาน และอาจจะนำเอาขนมหรือสูตรไปเสนอขายที่ร้านขนม La Pastel ของโรงเรียน รวมถึงมีกิจกรรมตั้งเต๊นท์ขายอาหารหรือขนมหลังเลิกเรียน เพื่อหาเงินเข้าชมรมและนำกำไรไปใช้เพื่อการกุศล

สมาชิกชมรมตะหลิวทองคำ
ผู้ก่อตั้งชมรม :
Marshall Malenold

หัวหน้าชมรม :
Marshall Malenold (รุ่นที่ 1)
Dasakorn Anekkarn (รุ่นที่ 2)
Napassawan Budwat (รุ่นที่ 3)
Yuminori Keniji (รุ่นที่ 4)
Napassawan Budwat (รุ่นที่ 5)
Dasakorn Anekkarn (รุ่นที่ 6)

??? (ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน)

สมาชิกชมรม :
1. ???
2. ???

ที่ปรึกษาชมรม :
Napassawan Budwat

ติดต่อชมรมตะหลิวทองคำ :
- กลุ่มชมรมตะหลิวทองคำ

  CLUB BUDGET
งบประมาณรวมปัจจุบัน : +3,570,000
งบประมาณปัจจุบันที่สมาชิกในชมรมสามารถขอเบิกกับหัวหน้าชมรมในกรณีที่ต้องการตกแต่งห้องพักชมรม หรือหัวหน้าชมรมสามารถใช้จัดกิจกรรมชมรมให้กับสมาชิกในชมรมได้อย่างอิสระ

ห้องชมรมตะหลิวทองคำ

... ชมรมนี้ได้จองห้อง R1101 เรียบร้อยแล้ว ...
... ห้องชมรมอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และจะเปิดให้ชมเร็วๆนี้ ...


เงื่อนไขการแต่งตั้งหัวหน้าชมรม
1. ผู้ก่อตั้งชมรมจะเป็นหัวหน้าชมรมโดยอัตโนมัติชั่วคราว จนกว่าจะมีสมาชิกในชมรมครบ
    3 คนแรก จึงจะมีการจัดกิจกรรมคัดเลือกหัวหน้าชมรมครั้งแรก
2. การเลือกตั้งหัวหน้าชมรม จะคัดเลือกโดยการคิดสูตรอาหารขึ้นมา 1 ชนิดพร้อมวาดภาพ
    ประกอบสูตรอาหารนั้นๆ (สูตรนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องทำได้จริง แต่ส่วนผสมนั้นต้องมีอยู่จริง)
    โดยให้สมาชิกจากชมรมอื่นเป็นผู้โหวตให้คะแนน กฎนี้นี้จะใช้ควบกับการคัดเลือกผู้สืบทอด
    ตำแหน่งอีกด้วย ซึ่งโจทย์จะเปลี่ยนแปลงตามแต่วิจารณญาณของหัวหน้าชมรมปัจจุบัน
3. ผู้ชนะการเลือกตั้งจะได้เป็น "หัวหน้าชมรมตะหลิวทองคำ" ซึ่งมีผลบังคับใช้ทันที
4. การคัดเลือกผู้สืบทอดจะจัดทุกๆ 4 เดือน จึงทำให้มีการเปลี่ยนหัวหน้าชมรมปีละ 3 ครั้ง
    โดยผู้ที่เคยเป็นหัวหน้าชมรมและได้สละตำแหน่งไปแล้ว จะไม่สามารถเป็นหัวหน้าชมรมได้
5. หากหัวหน้าชมรมปัจจุบันยังคงชนะการเลือกตั้งตามกฎระหว่างอยู่ในตำแหน่ง จะถือว่าได้
    เป็นหัวหน้าชมรมต่อไปอีกวาระหนึ่ง จนกว่าจะถึงเวลาคัดเลือกผู้สืบทอดอีกครั้ง
6. การตัดสินการเลือกตั้งผู้สืบทอดตำแหน่งหัวหน้าชมรม จะตัดสินโดยให้บุคคลที่ไม่ได้อยู่
    ในชมรมนี้เป็นผู้ตัดสิน
7. อดีตหัวหน้าชมรมตะหลิวทองคำทุกคน จะกลายเป็นที่ปรึกษาชมรมตะหลิวทองคำทันที

ระเบียบและขั้นตอนการสอบเข้าชมรม
1. คนที่สนใจสามารถเข้าชมรมได้ทันทีโดยติดต่อผ่านหัวหน้าชมรม
2. กรณีที่ต้องการลาออกจากชมรมนี้ สามารถลาออกได้ทันทีโดยแจ้งหัวหน้าชมรม

การดำเนินการทุกชนิดในนามของชมรมตะหลิวทองคำจะสามารถดำเนินการได้ตามกฎระเบียบที่ทางชมรมร่างบัญญัติไว้ โดยหากมีปัญหาเกิดขึ้นภายในชมรมหรือไม่สามารถหาข้อสรุปได้ภายในชมรม ทางโรงเรียนจะมอบอำนาจให้ "สภานักเรียน" เป็นผู้ตัดสินตามบทบัญญัติกลางหรือพิจารณาตามความเหมาะสมและความสมควร แต่หากกรณีที่สภานักเรียนยังไม่สามารถตัดสินหาข้อสรุปได้ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ให้คำตัดสินของผู้อำนวยการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลบังคับใช้ในทันที

หัวหน้าชมรมจะต้องเก็บมติหรือคำสั่งทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นผลโหวตก็ดี หรือคำตัดสินจากหัวหน้าชมรมแต่เพียงผู้เดียวก็ดี หรือเหตุผลอื่นๆ เพื่อเป็นหลักฐานไว้ชี้แจงกับทางโรงเรียนเมื่อมีการเรียกตรวจสอบในกรณีต่างๆ หากพบว่าไม่มีหลักฐานการดำเนินการในมติหรือคำสั่งนั้นๆ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการลงโทษตามความเหมาะสมและความสมควร

กฎและระเบียบของชมรมตะหลิวทองคำ
1. การดำเนินการในนามชมรมให้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในบัญญัตินี้เท่านั้น
2. ชมรมอิสระจะต้องเสียค่าบำรุงชมรมเดือนละ -500,000 สามารถแจ้งชำระ
   ได้ที่ "ห้องปกครอง" ซึ่งสามารถระบุได้อย่างอิสระว่าจะเรียกเก็บจากสมาชิกคนใด
   ในชมรม ขึ้นอยู่กับการบริหารของแต่ละชมรมโดยไม่จำเป็นต้องชำระเท่ากันทุกคน
   กรณีที่มีสมาชิกในชมรม 5 คนอาจจะแบ่งชำระเป็น ดังนี้
      - หัวหน้าชมรม รับผิดชอบชำระ -300,000
      - สมาชิก A รับผิดชอบชำระ -20,000
      - สมาชิก B รับผิดชอบชำระ -80,000
      - สมาชิก C รับผิดชอบชำระ -100,000
      - สมาชิก D รับผิดชอบชำระ -0
   โดยให้หัวหน้าชมรมเป็นผู้รับผิดชอบแจ้งทางห้องปกครอง หากกรณีที่ไม่มีการแจ้ง
   จะถือว่าให้เรียกชำระจากหัวหน้าชมรมแต่เพียงผู้เดียว ทางโรงเรียนอนุโลมให้มีการ
   แจ้งชำระถึงวันสุดท้ายคือวันที่ 7 ของแต่ละเดือน

3. หากสมาชิกในชมรมทำภารกิจหรือมาเช็คชื่อครบทุกคนไม่มีผู้ใดขาดภารกิจหรือเช็คชื่อ
    ให้ละเว้นการเรียกเก็บค่าบำรุงชมรมจากชมรมนั้นๆ
4. การจัดกิจกรรมภายในชมรมจะต้องมีสภานักเรียนอย่างน้อย 1 คน สังเกตการณ์ระหว่าง
    การจัดกิจกรรมชมรมนั้นๆด้วยเท่านั้น
5. หากชมรมตะหลิวทองคำไม่มีสมาชิกสังกัดในชมรมเกินกว่า 30 วันจะถูกยุบชมรมในทันที
6. ชมรมนี้สามารถเพิ่มกฎระเบียบอื่นๆได้ โดยให้หัวหน้าชมรมแจ้งกับทางสภานักเรียนเท่านั้น
    หลังจากนั้นทางสภาจะแจ้งผลให้ทราบภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงนับจากเวลาแจ้ง
7. กฎระเบียบเสริมที่ร่างใหม่เพิ่มเติม จะไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังก่อนวันสร้างกฎนั้นๆ
8. การเพิ่มสิทธิพิเศษเสริมให้ใช้เงื่อนไขเดียวกับกฎและระเบียบของชมรม
9. กิจกรรมชมรมจะถูกจัดโดยการปรึกษากันระหว่างหัวหน้าชมรมและที่ปรึกษาชมรม
10. ที่ปรึกษาชมรมจะมีสิทธิ์ และสามารถดำเนินการทุกอย่างในชมรมเทียบเท่าหัวหน้าชมรม
    ในกรณีที่หัวหน้าชมรมติดธุระสำคัญทำให้ไม่สามารถดูแลชมรมได้ชั่วคราว
11. หัวหน้าชมรมและที่ปรึกษาชมรมสามารถไล่สมาชิกออกจากชมรมได้ แต่ต้องเห็นพ้องต่อ
    มตินั้นๆอย่างเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงจากหัวหน้าชมรมและที่ปรึกษาชมรมทุกคน

สิทธิพิเศษของชมรมตะหลิวทองคำ
1. มีสิทธิ์ "จัดกิจกรรมชมรม" ภายในชมรม 1 ครั้ง/เดือน โดยแจ้งต่อสภานักเรียนเป็น
    แผนกิจกรรมและของรางวัลที่ต้องการแจก โดยที่สภานักเรียนมีสิทธิ์ในการอนุมัติหรือ
    ปฎิเสธแผนและของรางวัลในกิจกรรมชมรมนั้นๆตามความเหมาะสมและความสมควร
    สภานักเรียนจะต้องให้เหตุผลกับหัวหน้าชมรมที่ชัดเจนเมื่อปฎิเสธคำร้องขอ และทาง
    โรงเรียนไม่อนุญาตให้หัวหน้าชมรมประกาศรายละเอียดกิจกรรมชมรมก่อนได้รับการ
    อนุมัติการตั้งกิจกรรมชมรมจากสภานักเรียนโดยเด็ดขาด
2. มีสิทธิ์เลือกและตกแต่ง "ห้องชมรม" ได้อย่างอิสระ


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Elite Urban Royle
รักษาการณ์ประธานคณะปกครอง
Date of broadcast :
29 JAN 2016 ; 15.00 TH
avatar
EUR
Chairman's Club
THE NOBLEMAN ®

Chairman's ClubTHE NOBLEMAN ®

Class Lv.50
INFO. Elite Urban Royle
รักษาการณ์ประธานปกครอง
ชมรม : โสตทัศนศึกษา (ที่ปรึกษา)
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Ore Ore : 2,102
Spirit Point : 58611068
CHIPS +616 M 944 K 604

เพิ่มอัตราสินทรัพย์ประเภท CHIPS 2.0%/เดือน | ไม่เสียค่าใช้จ่ายของกรงในการเก็บมาสค็อตที่ติดประกาศนียบัตรนี้ลงคลังมาสค็อต

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
44172/54000  (44172/54000)

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อมูล "ชมรมอิสระ" ทั้งหมด

ตั้งหัวข้อ  EUR on Mon 08 Feb 2016, 10:03

ข้อมูลชมรมการกีฬา
เรียน ชมรมการกีฬา

        ชมรมการกีฬา คือชมรมเสริมของโรงเรียน โดยมีจุดประสงค์คือชมรมที่รวบรวมกลุ่มบุคคลที่ชอบหรือมีความสนใจในการเล่นกีฬาทุกประเภท เช่น ว่ายน้ำ, บาสเก็ตบอล, ฟุตบอล, เป็นต้น โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องเก่งหรือมีความชำนาญ ขอเพียงแค่มีความสนใจในด้านนี้และหมั่นฝึกฝนฝีมือการเล่นกีฬาเท่านั้น

สมาชิกชมรมการกีฬา
ผู้ก่อตั้งชมรม :
Phumin Prabaripye

หัวหน้าชมรม :
Phumin Prabaripye

สมาชิกชมรม :
1. Rin Sukho
2. Saharat Chaiyakul

ที่ปรึกษาชมรม :
Isara Pattanasak

ติดต่อชมรมการกีฬา :
- กลุ่มชมรมการกีฬา

  CLUB BUDGET
งบประมาณรวมปัจจุบัน : +2,595,000
งบประมาณปัจจุบันที่สมาชิกในชมรมสามารถขอเบิกกับหัวหน้าชมรมในกรณีที่ต้องการตกแต่งห้องพักชมรม หรือหัวหน้าชมรมสามารถใช้จัดกิจกรรมชมรมให้กับสมาชิกในชมรมได้อย่างอิสระ

ห้องชมรมการกีฬา

... ชมรมนี้ได้จองห้อง L1101 เรียบร้อยแล้ว ...
... ห้องชมรมอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และจะเปิดให้ชมเร็วๆนี้ ...


เงื่อนไขการแต่งตั้งหัวหน้าชมรม
1. หัวหน้าชมรมรุ่นถัดไปจะได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าชมรมปัจจุบันที่กำลังจะสละตำแหน่ง
    และหัวหน้าชมรมที่จะได้รับการแต่งตั้งจะต้องอยู่ระดับชั้นมัธยมปลายเท่านั้น
2. หัวหน้าชมรมต้องมีความรับผิดชอบและเอาใจใส่สมาชิก และพัฒนาชมรมให้ดีขึ้น
    อยู่ตลอดเวลา

ระเบียบและขั้นตอนการสอบเข้าชมรม
1. คนที่สนใจสามารถเข้าชมรมได้ทันทีโดยติดต่อผ่านหัวหน้าชมรม
2. กรณีที่ต้องการลาออกจากชมรมนี้ สามารถลาออกได้ทันทีโดยแจ้งหัวหน้าชมรม

การดำเนินการทุกชนิดในนามของชมรมการกีฬาจะสามารถดำเนินการได้ตามกฎระเบียบที่ทางชมรมร่างบัญญัติไว้ โดยหากมีปัญหาเกิดขึ้นภายในชมรมหรือไม่สามารถหาข้อสรุปได้ภายในชมรม ทางโรงเรียนจะมอบอำนาจให้ "สภานักเรียน" เป็นผู้ตัดสินตามบทบัญญัติกลางหรือพิจารณาตามความเหมาะสมและความสมควร แต่หากกรณีที่สภานักเรียนยังไม่สามารถตัดสินหาข้อสรุปได้ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ให้คำตัดสินของผู้อำนวยการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลบังคับใช้ในทันที

หัวหน้าชมรมจะต้องเก็บมติหรือคำสั่งทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นผลโหวตก็ดี หรือคำตัดสินจากหัวหน้าชมรมแต่เพียงผู้เดียวก็ดี หรือเหตุผลอื่นๆ เพื่อเป็นหลักฐานไว้ชี้แจงกับทางโรงเรียนเมื่อมีการเรียกตรวจสอบในกรณีต่างๆ หากพบว่าไม่มีหลักฐานการดำเนินการในมติหรือคำสั่งนั้นๆ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการลงโทษตามความเหมาะสมและความสมควร

กฎและระเบียบของชมรมการกีฬา
1. การดำเนินการในนามชมรมให้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในบัญญัตินี้เท่านั้น
2. ชมรมอิสระจะต้องเสียค่าบำรุงชมรมเดือนละ -500,000 สามารถแจ้งชำระ
   ได้ที่ "ห้องปกครอง" ซึ่งสามารถระบุได้อย่างอิสระว่าจะเรียกเก็บจากสมาชิกคนใด
   ในชมรม ขึ้นอยู่กับการบริหารของแต่ละชมรมโดยไม่จำเป็นต้องชำระเท่ากันทุกคน
   กรณีที่มีสมาชิกในชมรม 5 คนอาจจะแบ่งชำระเป็น ดังนี้
      - หัวหน้าชมรม รับผิดชอบชำระ -300,000
      - สมาชิก A รับผิดชอบชำระ -20,000
      - สมาชิก B รับผิดชอบชำระ -80,000
      - สมาชิก C รับผิดชอบชำระ -100,000
      - สมาชิก D รับผิดชอบชำระ -0
   โดยให้หัวหน้าชมรมเป็นผู้รับผิดชอบแจ้งทางห้องปกครอง หากกรณีที่ไม่มีการแจ้ง
   จะถือว่าให้เรียกชำระจากหัวหน้าชมรมแต่เพียงผู้เดียว ทางโรงเรียนอนุโลมให้มีการ
   แจ้งชำระถึงวันสุดท้ายคือวันที่ 7 ของแต่ละเดือน

3. หากสมาชิกในชมรมทำภารกิจหรือมาเช็คชื่อครบทุกคนไม่มีผู้ใดขาดภารกิจหรือเช็คชื่อ
    ให้ละเว้นการเรียกเก็บค่าบำรุงชมรมจากชมรมนั้นๆ
4. การจัดกิจกรรมภายในชมรมจะต้องมีสภานักเรียนอย่างน้อย 1 คน สังเกตการณ์ระหว่าง
    การจัดกิจกรรมชมรมนั้นๆด้วยเท่านั้น
5. หากชมรมการกีฬาไม่มีสมาชิกสังกัดในชมรมเกินกว่า 30 วันจะถูกยุบชมรมในทันที
6. ชมรมนี้สามารถเพิ่มกฎระเบียบอื่นๆได้ โดยให้หัวหน้าชมรมแจ้งกับทางสภานักเรียนเท่านั้น
    หลังจากนั้นทางสภาจะแจ้งผลให้ทราบภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงนับจากเวลาแจ้ง
7. กฎระเบียบเสริมที่ร่างใหม่เพิ่มเติม จะไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังก่อนวันสร้างกฎนั้นๆ
8. การเพิ่มสิทธิพิเศษเสริมให้ใช้เงื่อนไขเดียวกับกฎและระเบียบของชมรม
9. หลังสมาชิกภายในชมรมใช้สนามกีฬาแล้ว จะต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อย
10. ห้ามใช้ชื่อชมรมการกีฬาในการดำเนินการเรื่องต่างๆโดยไม่ได้รับอนุญาติ
11. ชมรมการกีฬาจะมีสาขาแยกย่อยออกมาอีก ซึ่งในปัจจุบันนี้มีเพียงแค่ สาขาบาสเก็ตบอล,
    สาขาฟุตบอล และ สาขาว่ายน้ำ สมาชิกสามารถยื่นเรื่องตั้งสาขาของตัวเองต่อหัวหน้าชมรม
    (ห้ามซ้ำกับสาขาที่มีอยู่) โดยแต่ละสาขาจะมีหัวหน้าสาขาที่แต่งตั้งกันเองภายในสาขานั้นๆ
12. ในแต่ละเดือนสมาชิกชมรมต้องมาตอบในกระทู้ "ชมรมการกีฬา" ว่าในเดือนนั้นๆ
    ตนเองได้ทำอะไรบ้าง เช่น ทำชื่อเสียงให้ชมรม ฝึกซ้อมทุกเช้า ฯลฯ (กิจกรรมชมรม)
13. ห้ามทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน หากอุปกรณ์ใดชำรุดต้องแจ้งหัวหน้าชมรมทันที
14. หัวหน้าชมรมสามารถไล่สมาชิกชมรมออกได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกมีความผิดหรือได้รับ
    โหวตเสียงข้างมากจากสมาชิกชมรมทุกคน
15. อนุญาตให้ซ้อมกีฬาได้ช่วงเช้าก่อนเข้าแถวและหลังเลิกเรียนเท่านั้น ห้ามโดดเรียน
    มาซ้อมกีฬาหรือทำกิจกรรมชมรมโดยเด็ดขาด
16. อดีตหัวหน้าชมรมสามารถกลับมาเป็นหัวหน้าชมรมอีกได้จนกว่าจะจบการศึกษา
17. อดีตหัวหน้าชมรมการกีฬาทุกคนจะกลายเป็นที่ปรึกษาชมรมการกีฬาทันที
18. หัวหน้าชมรมสามารถเปลี่ยนกฎของชมรมที่ไม่ขัดต่อบัญญติหลักได้ แต่ต้องได้รับ
    การยินยอมจากสมาชิกในชมรมจากการโหวตแบบประชาธิปไตย
19. ชมรมจะเปลี่ยนหัวหน้าชมรมทุกๆต้นเดือนเดือนมิถุนายนและธันวาคม

สิทธิพิเศษของชมรมการกีฬา
1. มีสิทธิ์ "จัดกิจกรรมชมรม" ภายในชมรม 1 ครั้ง/เดือน โดยแจ้งต่อสภานักเรียนเป็น
    แผนกิจกรรมและของรางวัลที่ต้องการแจก โดยที่สภานักเรียนมีสิทธิ์ในการอนุมัติหรือ
    ปฎิเสธแผนและของรางวัลในกิจกรรมชมรมนั้นๆตามความเหมาะสมและความสมควร
    สภานักเรียนจะต้องให้เหตุผลกับหัวหน้าชมรมที่ชัดเจนเมื่อปฎิเสธคำร้องขอ และทาง
    โรงเรียนไม่อนุญาตให้หัวหน้าชมรมประกาศรายละเอียดกิจกรรมชมรมก่อนได้รับการ
    อนุมัติการตั้งกิจกรรมชมรมจากสภานักเรียนโดยเด็ดขาด
2. มีสิทธิ์เลือกและตกแต่ง "ห้องชมรม" ได้อย่างอิสระ


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Elite Urban Royle
รักษาการณ์ประธานคณะปกครอง
Date of broadcast :
08 FEB 2016 ; 10.00 TH
avatar
EUR
Chairman's Club
THE NOBLEMAN ®

Chairman's ClubTHE NOBLEMAN ®

Class Lv.50
INFO. Elite Urban Royle
รักษาการณ์ประธานปกครอง
ชมรม : โสตทัศนศึกษา (ที่ปรึกษา)
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Ore Ore : 2,102
Spirit Point : 58611068
CHIPS +616 M 944 K 604

เพิ่มอัตราสินทรัพย์ประเภท CHIPS 2.0%/เดือน | ไม่เสียค่าใช้จ่ายของกรงในการเก็บมาสค็อตที่ติดประกาศนียบัตรนี้ลงคลังมาสค็อต

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
44172/54000  (44172/54000)

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อมูล "ชมรมอิสระ" ทั้งหมด

ตั้งหัวข้อ  EUR on Tue 16 May 2017, 22:20

ข้อมูลชมรม Quaint Band
เรียน ชมรม Quaint Band

        ชมรม Quaint Band คือชมรมเสริมของโรงเรียน โดยมีจุดประสงค์คือการรวบรวมสมาชิกที่มีความรัก หรือสนใจในเสียงดนตรี ไม่จำกัดชนิด ประเภท หรือสัญชาติ (ไทย-สากล เป็นต้น) โดยสมาชิกทุกคนไม่จำเป็นต้องมีความสามารถในการเล่นดนตรีมาก่อนการเข้าชมรม กิจกรรมชมรมจะเน้นการซ้อม และเล่นเพลงที่สมาชิกที่สมาชิกมีความสนใจแยกย่อยไปเฉพาะบุคคล อาจมีกำหนดแนวเพลงที่จะเล่นโดยเฉพาะ หรือจัดกิจกรรมที่สมาชิกทุกคนร่วมเล่นดนตรีด้วยกันขึ้นตามวาระโอกาสเพื่อโรงเรียน เช่น วันคริสตมาสต์ วันแม่ วันครู เป็นต้น

สมาชิกชมรม Quaint Band
ผู้ก่อตั้งชมรม :
Annabelle Ballard

หัวหน้าชมรม :
Annabelle Ballard

สมาชิกชมรม :
1. Phee
2. Randel Waller Donovan

ที่ปรึกษาชมรม :
Caroline Losgun
Peace Oliver

ติดต่อชมรม Quaint Band :
- กลุ่มชมรม Quaint Band

  CLUB BUDGET
งบประมาณรวมปัจจุบัน : +1,000,000
งบประมาณปัจจุบันที่สมาชิกในชมรมสามารถขอเบิกกับหัวหน้าชมรมในกรณีที่ต้องการตกแต่งห้องพักชมรม หรือหัวหน้าชมรมสามารถใช้จัดกิจกรรมชมรมให้กับสมาชิกในชมรมได้อย่างอิสระ

ห้องชมรม Quaint Band

... ชมรมนี้ได้จองห้อง L1202 เรียบร้อยแล้ว ...
... ห้องชมรมอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และจะเปิดให้ชมเร็วๆนี้ ...


เงื่อนไขการแต่งตั้งหัวหน้าชมรม
1. ผู้ก่อตั้งชมรมจะรับตำแหน่งเป็นหัวหน้าชมรมชั่วคราว จนกว่าจะมีสมาชิกครบ 3 คน
    หรือถึงกำหนดเลือกตั้งหัวหน้าชมรมคนใหม่
2. การเลือกตั้งหัวหน้าชมรมจะจัดขึ้น 4 ครั้งต่อปีในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม
    และตุลาคม
3. ในการคัดเลือกจะเลือกโดยการโหวตเสียงส่วนใหญ่จากสมาชิกภายในชมรม
4. ไม่จำกัดชั้นปี หรือความสามารถด้านดนตรีของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าชมรม อย่างไร
    ก็ตามผู้ดำรงตำแหน่งจะยังต้องไม่พ้นสภาพการเป็นนักเรียน และมีสถานะเป็น
    สมาชิกชมรม

ระเบียบและขั้นตอนการสอบเข้าชมรม
1. คนที่สนใจสามารถเข้าชมรมได้ทันทีโดยติดต่อผ่านหัวหน้าชมรม
2. กรณีที่ต้องการลาออกจากชมรมนี้ สามารถลาออกได้ทันทีโดยแจ้งหัวหน้าชมรม

การดำเนินการทุกชนิดในนามของชมรม Quaint Band จะสามารถดำเนินการได้ตามกฎระเบียบที่ทางชมรมร่างบัญญัติไว้ โดยหากมีปัญหาเกิดขึ้นภายในชมรมหรือไม่สามารถหาข้อสรุปได้ภายในชมรม ทางโรงเรียนจะมอบอำนาจให้ "สภานักเรียน" เป็นผู้ตัดสินตามบทบัญญัติกลางหรือพิจารณาตามความเหมาะสมและความสมควร แต่หากกรณีที่สภานักเรียนยังไม่สามารถตัดสินหาข้อสรุปได้ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ให้คำตัดสินของผู้อำนวยการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลบังคับใช้ในทันที

หัวหน้าชมรมจะต้องเก็บมติหรือคำสั่งทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นผลโหวตก็ดี หรือคำตัดสินจากหัวหน้าชมรมแต่เพียงผู้เดียวก็ดี หรือเหตุผลอื่นๆ เพื่อเป็นหลักฐานไว้ชี้แจงกับทางโรงเรียนเมื่อมีการเรียกตรวจสอบในกรณีต่างๆ หากพบว่าไม่มีหลักฐานการดำเนินการในมติหรือคำสั่งนั้นๆ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการลงโทษตามความเหมาะสมและความสมควร

กฎและระเบียบของชมรม Quaint Band
1. การดำเนินการในนามชมรมให้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในบัญญัตินี้เท่านั้น
2. ชมรมอิสระจะต้องเสียค่าบำรุงชมรมเดือนละ -500,000 สามารถแจ้งชำระ
   ได้ที่ "ห้องปกครอง" ซึ่งสามารถระบุได้อย่างอิสระว่าจะเรียกเก็บจากสมาชิกคนใด
   ในชมรม ขึ้นอยู่กับการบริหารของแต่ละชมรมโดยไม่จำเป็นต้องชำระเท่ากันทุกคน
   กรณีที่มีสมาชิกในชมรม 5 คนอาจจะแบ่งชำระเป็น ดังนี้
      - หัวหน้าชมรม รับผิดชอบชำระ -300,000
      - สมาชิก A รับผิดชอบชำระ -20,000
      - สมาชิก B รับผิดชอบชำระ -80,000
      - สมาชิก C รับผิดชอบชำระ -100,000
      - สมาชิก D รับผิดชอบชำระ -0
   โดยให้หัวหน้าชมรมเป็นผู้รับผิดชอบแจ้งทางห้องปกครอง หากกรณีที่ไม่มีการแจ้ง
   จะถือว่าให้เรียกชำระจากหัวหน้าชมรมแต่เพียงผู้เดียว ทางโรงเรียนอนุโลมให้มีการ
   แจ้งชำระถึงวันสุดท้ายคือวันที่ 7 ของแต่ละเดือน

3. หากสมาชิกในชมรมทำภารกิจหรือมาเช็คชื่อครบทุกคนไม่มีผู้ใดขาดภารกิจหรือเช็คชื่อ
    ให้ละเว้นการเรียกเก็บค่าบำรุงชมรมจากชมรมนั้นๆ
4. การจัดกิจกรรมภายในชมรมจะต้องมีสภานักเรียนอย่างน้อย 1 คน สังเกตการณ์ระหว่าง
    การจัดกิจกรรมชมรมนั้นๆด้วยเท่านั้น
5. หากไม่มีสมาชิกสังกัดในชมรมเกินกว่า 30 วันจะถูกยุบชมรมในทันที
6. ชมรมนี้สามารถเพิ่มกฎระเบียบอื่นๆได้ โดยให้หัวหน้าชมรมแจ้งกับทางสภานักเรียนเท่านั้น
    หลังจากนั้นทางสภาจะแจ้งผลให้ทราบภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงนับจากเวลาแจ้ง
7. กฎระเบียบเสริมที่ร่างใหม่เพิ่มเติม จะไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังก่อนวันสร้างกฎนั้นๆ
8. การเพิ่มสิทธิพิเศษเสริมให้ใช้เงื่อนไขเดียวกับกฎและระเบียบของชมรม
9. ที่ปรึกษาชมรมได้รับการแต่งตั้งโดยเป็น อดีตหัวหน้าชมรม, ผู้ที่หัวหน้าชมรมเลือก,
    ผู้ที่อดีตที่ปรึกษาเลือก หรือผู้ที่ได้รับการโหวตจากสมาชิกชมรม
10. ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีความสามารถหรือทักษะทางด้านดนตรีมาก่อน
11. กิจกรรมชมรมจะกระทำในห้องชมรมเป็นหลัก ในบางครั้งอาจจะไปใช้ห้องดนตรี
    หรือโรงละคร (Convention Hall) ในการทำกิจกรรม
12. สมาชิกสามารถใช้ห้องชมรม หรือขอยืมใช้ห้องดนตรีเพื่อซ้อมเพลงในนามของชมรมได้
    ตามสะดวก แต่จะต้องไม่กระทำระหว่างชั่วโมงเรียน และต้องเก็บของทำความสะอาด
    ให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังการใช้งาน
13. กิจกรรมชมรมตามปกติคือการเล่น หรือฝึกซ้อมดนตรี (หรือร้องเพลง) ที่แต่ล่ะคนชอบ
    ไม่บังคับประเภท
14. กิจกรรมพิเศษ หรือกิจกรรมใหญ่ คือการรวมเล่นดนตรีด้วยกัน หรือจัดแสดงดนตรีเพื่อ
    โรงเรียน เช่น งานคอนเสิร์ต อาจมีกำหนดแนวเพลงขึ้นอยู่กับวาระโอกาส หรือเทศกาล
    ต่าง ๆ  เช่น เนื่องในโอกาสวันแม่ วันครู หรือวันปีใหม่ เป็นต้น
15. ทุก ๆ เดือนหัวหน้าชมรมจะทำการตั้งกระทู้ให้สมาชิกทุกคนมาแบ่งปันเพลงที่ตนเองชอบ
    (ไม่จำกัดไทย-สากล และจำนวน) สมาชิกทุกคนสามารถโหวตเลือกเพลงที่ตนชอบ
    ที่สุดได้ เพลงที่ได้รับการโหวตมากที่สุดจะถูกเลือกเป็นเพลงยอดนิยมประจำเดือน
    และอาจมีรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ มอบแก่ผู้ที่มาแบ่งปัน ในบางเดือนอาจกำหนดแนวเพลง
    ขึ้นตามวาระโอกาส เช่นในวันแม่ หรือวันครู และเพลงที่ได้รับโหวตมากที่สุดอาจจะถูก
    นำไปใช้ในคอนเสิร์ต (หากมี)
16. ก่อนการตั้งกิจกรรมในแต่ล่ะครั้ง ชมรมอาจทำการประชุมเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำ
    และเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรม
17. ชมรมไม่บังคับเข้มงวดในการซ้อม สมาชิกทุกคนสามารถปรับ หรือจัดตารางให้เหมาะสม
    กับเวลาว่าง หรือความสามารถ และความสะดวกใจของตนเอง ยกเว้นกรณีที่มีการจัด
    การแสดงดนตรีร่วมกัน ทางชมรมอาจมีกำหนดตารางเวลาให้ (เช่น ในหนึ่งวันควรหา
    เวลาซ้อมอย่างน้อย 45 นาที เป็นต้น)
18. การไล่ออกสมาชิกออกจากชมรมจะต้องกระทำโดยการโหวตเสียงข้างมาก และต้องมี
    เหตุผลหรือหลักฐานที่ชัดเจนเข้าใจได้ประกอบ เพื่อป้องกันกรณีที่มีความไม่เป็นธรรม
    เกิดขึ้น

สิทธิพิเศษของชมรม Quaint Band
1. มีสิทธิ์ "จัดกิจกรรมชมรม" ภายในชมรม 1 ครั้ง/เดือน โดยแจ้งต่อสภานักเรียนเป็น
    แผนกิจกรรมและของรางวัลที่ต้องการแจก โดยที่สภานักเรียนมีสิทธิ์ในการอนุมัติหรือ
    ปฎิเสธแผนและของรางวัลในกิจกรรมชมรมนั้นๆตามความเหมาะสมและความสมควร
    สภานักเรียนจะต้องให้เหตุผลกับหัวหน้าชมรมที่ชัดเจนเมื่อปฎิเสธคำร้องขอ และทาง
    โรงเรียนไม่อนุญาตให้หัวหน้าชมรมประกาศรายละเอียดกิจกรรมชมรมก่อนได้รับการ
    อนุมัติการตั้งกิจกรรมชมรมจากสภานักเรียนโดยเด็ดขาด
2. มีสิทธิ์เลือกและตกแต่ง "ห้องชมรม" ได้อย่างอิสระ


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Elite Urban Royle
รักษาการณ์ประธานคณะปกครอง
Date of broadcast :
16 MAY 2017 ; 22.20 TH
avatar
EUR
Chairman's Club
THE NOBLEMAN ®

Chairman's ClubTHE NOBLEMAN ®

Class Lv.50
INFO. Elite Urban Royle
รักษาการณ์ประธานปกครอง
ชมรม : โสตทัศนศึกษา (ที่ปรึกษา)
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Ore Ore : 2,102
Spirit Point : 58611068
CHIPS +616 M 944 K 604

เพิ่มอัตราสินทรัพย์ประเภท CHIPS 2.0%/เดือน | ไม่เสียค่าใช้จ่ายของกรงในการเก็บมาสค็อตที่ติดประกาศนียบัตรนี้ลงคลังมาสค็อต

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
44172/54000  (44172/54000)

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป ขึ้นไปข้างบน


Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
2015 © QUAINT and THE NOBLEMAN All Rights Reserved.