ข้อมูล "ชมรมอิสระ" ทั้งหมด

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป Go down

ข้อมูล "ชมรมอิสระ" ทั้งหมด

ตั้งหัวข้อ  EUR on Fri 29 Jan 2016, 14:56

ข้อมูลชมรมอิสระ
เรียน ชมรมอิสระทุกชมรม

       ชมรมอิสระ คือชมรมเสริมของโรงเรียน โดยมีจุดประสงค์และหน้าที่ของแต่ละชมรมแตกต่างกันไป ซึ่งเมื่อชมรมอิสระชมรมใดถูกตั้งขึ้นอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะมีข้อมูลอย่างละเอียดของชมรมนั้นแยกออกมาเหมือนกับ สภานักเรียน และชมรมโสตทัศนศึกษา นักเรียนที่ยังไม่สังกัดชมรมใดใดสามารถยื่นเรื่องขอตั้งชมรมอิสระได้กับ "สภานักเรียน" ตามแบบฟอร์มการก่อตั้งชมรม ส่วนกรณีของนักเรียนที่ต้องการสังกัดชมรมอิสระ สามารถปฎิบัติตามขั้นตอนต่างๆได้ ดังนี้

ระเบียบและขั้นตอนการสมัครชมรมอิสระ
1. แจ้งขอเข้าชมรมกับ "หัวหน้าชมรม" ของชมรมนั้นๆผ่านทางช่องทางต่างๆที่สะดวก
2. หัวหน้าชมรมจะทำการพิจารณาการรับสมาชิกตามกฎของแต่ละชมรม
3. หัวหน้าชมรมมีสิทธิ์ "อนุมัติ" หรือ "ปฎิเสธ" การรับนักเรียนเข้าเป็นสมาชิกชมรม
4. หากนักเรียนได้รับการบรรจุเข้าชมรม หัวหน้าชมรมจะต้องแจ้งต่อ "สภานักเรียน"
5. สภานักเรียนจะต้องแจ้งโรงเรียนผ่านทาง "สภานักเรียน" เท่านั้นเพื่อเป็นหลักฐาน
6. ทางโรงเรียนจะดำเนินการภายใน 72 ชั่วโมงนับจากเวลาแจ้งจากสภานักเรียน

สมาชิกชมรมอิสระทุกชมรมจะมีหน้าที่แตกต่างกันไปตามกฎระเบียบที่แต่ละชมรมเป็นผู้ตั้งเสริมขึ้นมาจากกฎหลักของโรงเรียน ซึ่งสามารถอ่านได้ที่กระทู้ข้อมูลของแต่ละชมรม แต่ชมรมอิสระทุกชมรมจะมีหน้าที่หลัก ดังนี้

หน้าที่ของชมรมอิสระที่ต้องรับผิดชอบ
1. รักษาคุณภาพภารกิจของสมาชิกในชมรมทุกคน เพื่อให้ขึ้นเป็นชมรมดีเด่น
2. ควบคุมให้สมาชิกชมรม "เช็คชื่อ" ทุกครั้งเมื่อไม่สามารถทำหรือส่งภารกิจได้ เพื่อที่
    ป้องกันการจ่ายค่าบำรุงรักษาชมรม
3. ดูแลความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชมรมให้มีความแน่นแฟ้นและสามัคคี
4. คิดค้นกิจกรรมชมรมเล็กๆเพื่อสร้างความบันเทิงให้คนในชมรม

การดำเนินการทุกชนิดในนามของชมรมอิสระจะสามารถดำเนินการได้ตามกฎระเบียบที่แต่ละชมรมร่างบัญญัติไว้ โดยหากมีปัญหาเกิดขึ้นภายในชมรมหรือไม่สามารถหาข้อสรุปได้ภายในชมรม ทางโรงเรียนจะมอบอำนาจให้ "สภานักเรียน" เป็นผู้ตัดสินตามบทบัญญัติกลางหรือพิจารณาตามความเหมาะสมและความสมควร แต่หากกรณีที่สภานักเรียนยังไม่สามารถตัดสินหาข้อสรุปได้ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ให้คำตัดสินของผู้อำนวยการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลบังคับใช้ในทันที

หัวหน้าชมรมจะต้องเก็บมติหรือคำสั่งทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นผลโหวตก็ดี หรือคำตัดสินจากหัวหน้าชมรมแต่เพียงผู้เดียวก็ดี หรือเหตุผลอื่นๆ เพื่อเป็นหลักฐานไว้ชี้แจงกับทางโรงเรียนเมื่อมีการเรียกตรวจสอบในกรณีต่างๆ หากพบว่าไม่มีหลักฐานการดำเนินการในมติหรือคำสั่งนั้นๆ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการลงโทษตามความเหมาะสมและความสมควร

กฎและระเบียบของชมรมอิสระ
1. การดำเนินการในนามชมรมให้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละชมรม
2. ชมรมอิสระจะต้องเสียค่าบำรุงชมรมเดือนละ -500,000 สามารถแจ้งชำระ
   ได้ที่ "ห้องปกครอง" ซึ่งสามารถระบุได้อย่างอิสระว่าจะเรียกเก็บจากสมาชิกคนใด
   ในชมรม ขึ้นอยู่กับการบริหารของแต่ละชมรมโดยไม่จำเป็นต้องชำระเท่ากันทุกคน
   กรณีที่มีสมาชิกในชมรม 5 คนอาจจะแบ่งชำระเป็น ดังนี้
      - หัวหน้าชมรม รับผิดชอบชำระ -300,000
      - สมาชิก A รับผิดชอบชำระ -20,000
      - สมาชิก B รับผิดชอบชำระ -80,000
      - สมาชิก C รับผิดชอบชำระ -100,000
      - สมาชิก D รับผิดชอบชำระ -0
   โดยให้หัวหน้าชมรมเป็นผู้รับผิดชอบแจ้งทางห้องปกครอง หากกรณีที่ไม่มีการแจ้ง
   จะถือว่าให้เรียกชำระจากหัวหน้าชมรมแต่เพียงผู้เดียว ทางโรงเรียนอนุโลมให้มีการ
   แจ้งชำระถึงวันสุดท้ายคือวันที่ 7 ของแต่ละเดือน

3. หากสมาชิกในชมรมทำภารกิจหรือมาเช็คชื่อครบทุกคนไม่มีผู้ใดขาดภารกิจหรือเช็คชื่อ
    ให้ละเว้นการเรียกเก็บค่าบำรุงชมรมจากชมรมนั้นๆ
4. การจัดกิจกรรมภายในชมรมจะต้องมีสภานักเรียนอย่างน้อย 1 คน สังเกตการณ์ระหว่าง
    การจัดกิจกรรมชมรมนั้นๆด้วยเท่านั้น
5. ชมรมอิสระที่ไม่มีสมาชิกสังกัดในชมรมเกินกว่า 30 วันจะถูกยุบชมรมในทันที
6. ชมรมอิสระสามารถเพิ่มกฎระเบียบอื่นๆได้ โดยให้หัวหน้าชมรมแจ้งทางสภานักเรียน
    เท่านั้น หลังจากนั้นทางสภานักเรียนจะแจ้งผลให้ทราบภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง
    นับจากเวลาแจ้ง
7. กฎระเบียบเสริมที่ร่างใหม่เพิ่มเติม จะไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังก่อนวันสร้างกฎนั้นๆ
8. การเพิ่มสิทธิพิเศษเสริมให้ใช้เงื่อนไขเดียวกับกฎและระเบียบของชมรม

สิทธิพิเศษของชมรมอิสระ
1. มีสิทธิ์ "จัดกิจกรรมชมรม" ภายในชมรม 1 ครั้ง/เดือน โดยแจ้งต่อสภานักเรียนเป็น
    แผนกิจกรรมและของรางวัลที่ต้องการแจก โดยที่สภานักเรียนมีสิทธิ์ในการอนุมัติหรือ
    ปฎิเสธแผนและของรางวัลในกิจกรรมชมรมนั้นๆตามความเหมาะสมและความสมควร
    สภานักเรียนจะต้องให้เหตุผลกับหัวหน้าชมรมที่ชัดเจนเมื่อปฎิเสธคำร้องขอ และทาง
    โรงเรียนไม่อนุญาตให้หัวหน้าชมรมประกาศรายละเอียดกิจกรรมชมรมก่อนได้รับการ
    อนุมัติการตั้งกิจกรรมชมรมจากสภานักเรียนโดยเด็ดขาด
2. มีสิทธิ์เลือกและตกแต่ง "ห้องชมรม" ได้อย่างอิสระ


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Elite Urban Royle
รักษาการณ์ประธานคณะปกครอง
Date of broadcast :
29 JAN 2016 ; 15.00 TH
avatar
EUR
Chairman's Club
THE NOBLEMAN ®

Chairman's ClubTHE NOBLEMAN ®

INFO. Elite Urban Royle
รักษาการณ์ประธานปกครอง
ชมรม : โสตทัศนศึกษา (ที่ปรึกษา)
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Ore Ore : 895
Spirit Point : 37562399
CHIPS +916 M 278 K 313

+2.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS | ได้รับ ทุนการศึกษา/เงินเดือน เพิ่ม 100% ของฐานปัจจุบัน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
44172/54000  (44172/54000)

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อมูล "ชมรมอิสระ" ทั้งหมด

ตั้งหัวข้อ  EUR on Mon 01 Feb 2016, 19:40

ข้อมูลชมรมตะหลิวทองคำ
เรียน ชมรมตะหลิวทองคำ

        ชมรมตะหลิวทองคำ คือชมรมเสริมของโรงเรียน โดยมีจุดประสงค์คือรวบรวมกลุ่มบุคคลที่ชื่นชอบการทำอาหารหรืออยากเป็นพ่อครัวแม่ครัวในอนาคต สมาชิกในชมรมจะช่วยกันคิดค้นสูตรอาหารและวิธีปรุงอาหารทุกรูปแบบที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน ทั้งประเภทของคาวและของหวาน และอาจจะนำเอาขนมหรือสูตรไปเสนอขายที่ร้านขนม La Pastel ของโรงเรียน รวมถึงมีกิจกรรมตั้งเต๊นท์ขายอาหารหรือขนมหลังเลิกเรียน เพื่อหาเงินเข้าชมรมและนำกำไรไปใช้เพื่อการกุศล

สมาชิกชมรมตะหลิวทองคำ
ผู้ก่อตั้งชมรม :
Marshall Malenold

หัวหน้าชมรม :
Marshall Malenold (รุ่นที่ 1)
Dasakorn Anekkarn (รุ่นที่ 2)
Napassawan Budwat (รุ่นที่ 3)
Yuminori Keniji (รุ่นที่ 4)

Napassawan Budwat (ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน)

สมาชิกชมรม :
1. Dasakorn Anekkarn
2. Yuminori Keniji
3. Mex Kilan

ที่ปรึกษาชมรม :
Marshall Malenold
Dasakorn Anekkarn
Napassawan Budwat
Yuminori Keniji

ติดต่อชมรมตะหลิวทองคำ :
- กลุ่มชมรมตะหลิวทองคำ

  CLUB BUDGET
งบประมาณรวมปัจจุบัน : +3,070,000
งบประมาณปัจจุบันที่สมาชิกในชมรมสามารถขอเบิกกับหัวหน้าชมรมในกรณีที่ต้องการตกแต่งห้องพักชมรม หรือหัวหน้าชมรมสามารถใช้จัดกิจกรรมชมรมให้กับสมาชิกในชมรมได้อย่างอิสระ

ห้องชมรมตะหลิวทองคำ

... ชมรมนี้ได้จองห้อง R1101 เรียบร้อยแล้ว ...
... ห้องชมรมอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และจะเปิดให้ชมเร็วๆนี้ ...


เงื่อนไขการแต่งตั้งหัวหน้าชมรม
1. ผู้ก่อตั้งชมรมจะเป็นหัวหน้าชมรมโดยอัตโนมัติชั่วคราว จนกว่าจะมีสมาชิกในชมรมครบ
    3 คนแรก จึงจะมีการจัดกิจกรรมคัดเลือกหัวหน้าชมรมครั้งแรก
2. การเลือกตั้งหัวหน้าชมรม จะคัดเลือกโดยการคิดสูตรอาหารขึ้นมา 1 ชนิดพร้อมวาดภาพ
    ประกอบสูตรอาหารนั้นๆ (สูตรนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องทำได้จริง แต่ส่วนผสมนั้นต้องมีอยู่จริง)
    โดยให้สมาชิกจากชมรมอื่นเป็นผู้โหวตให้คะแนน กฎนี้นี้จะใช้ควบกับการคัดเลือกผู้สืบทอด
    ตำแหน่งอีกด้วย ซึ่งโจทย์จะเปลี่ยนแปลงตามแต่วิจารณญาณของหัวหน้าชมรมปัจจุบัน
3. ผู้ชนะการเลือกตั้งจะได้เป็น "หัวหน้าชมรมตะหลิวทองคำ" ซึ่งมีผลบังคับใช้ทันที
4. การคัดเลือกผู้สืบทอดจะจัดทุกๆ 4 เดือน จึงทำให้มีการเปลี่ยนหัวหน้าชมรมปีละ 3 ครั้ง
    โดยผู้ที่เคยเป็นหัวหน้าชมรมและได้สละตำแหน่งไปแล้ว จะไม่สามารถเป็นหัวหน้าชมรมได้
5. หากหัวหน้าชมรมปัจจุบันยังคงชนะการเลือกตั้งตามกฎระหว่างอยู่ในตำแหน่ง จะถือว่าได้
    เป็นหัวหน้าชมรมต่อไปอีกวาระหนึ่ง จนกว่าจะถึงเวลาคัดเลือกผู้สืบทอดอีกครั้ง
6. การตัดสินการเลือกตั้งผู้สืบทอดตำแหน่งหัวหน้าชมรม จะตัดสินโดยให้บุคคลที่ไม่ได้อยู่
    ในชมรมนี้เป็นผู้ตัดสิน
7. อดีตหัวหน้าชมรมตะหลิวทองคำทุกคน จะกลายเป็นที่ปรึกษาชมรมตะหลิวทองคำทันที

ระเบียบและขั้นตอนการสอบเข้าชมรม
1. คนที่สนใจสามารถเข้าชมรมได้ทันทีโดยติดต่อผ่านหัวหน้าชมรม
2. กรณีที่ต้องการลาออกจากชมรมนี้ สามารถลาออกได้ทันทีโดยแจ้งหัวหน้าชมรม

การดำเนินการทุกชนิดในนามของชมรมตะหลิวทองคำจะสามารถดำเนินการได้ตามกฎระเบียบที่ทางชมรมร่างบัญญัติไว้ โดยหากมีปัญหาเกิดขึ้นภายในชมรมหรือไม่สามารถหาข้อสรุปได้ภายในชมรม ทางโรงเรียนจะมอบอำนาจให้ "สภานักเรียน" เป็นผู้ตัดสินตามบทบัญญัติกลางหรือพิจารณาตามความเหมาะสมและความสมควร แต่หากกรณีที่สภานักเรียนยังไม่สามารถตัดสินหาข้อสรุปได้ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ให้คำตัดสินของผู้อำนวยการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลบังคับใช้ในทันที

หัวหน้าชมรมจะต้องเก็บมติหรือคำสั่งทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นผลโหวตก็ดี หรือคำตัดสินจากหัวหน้าชมรมแต่เพียงผู้เดียวก็ดี หรือเหตุผลอื่นๆ เพื่อเป็นหลักฐานไว้ชี้แจงกับทางโรงเรียนเมื่อมีการเรียกตรวจสอบในกรณีต่างๆ หากพบว่าไม่มีหลักฐานการดำเนินการในมติหรือคำสั่งนั้นๆ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการลงโทษตามความเหมาะสมและความสมควร

กฎและระเบียบของชมรมตะหลิวทองคำ
1. การดำเนินการในนามชมรมให้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในบัญญัตินี้เท่านั้น
2. ชมรมอิสระจะต้องเสียค่าบำรุงชมรมเดือนละ -500,000 สามารถแจ้งชำระ
   ได้ที่ "ห้องปกครอง" ซึ่งสามารถระบุได้อย่างอิสระว่าจะเรียกเก็บจากสมาชิกคนใด
   ในชมรม ขึ้นอยู่กับการบริหารของแต่ละชมรมโดยไม่จำเป็นต้องชำระเท่ากันทุกคน
   กรณีที่มีสมาชิกในชมรม 5 คนอาจจะแบ่งชำระเป็น ดังนี้
      - หัวหน้าชมรม รับผิดชอบชำระ -300,000
      - สมาชิก A รับผิดชอบชำระ -20,000
      - สมาชิก B รับผิดชอบชำระ -80,000
      - สมาชิก C รับผิดชอบชำระ -100,000
      - สมาชิก D รับผิดชอบชำระ -0
   โดยให้หัวหน้าชมรมเป็นผู้รับผิดชอบแจ้งทางห้องปกครอง หากกรณีที่ไม่มีการแจ้ง
   จะถือว่าให้เรียกชำระจากหัวหน้าชมรมแต่เพียงผู้เดียว ทางโรงเรียนอนุโลมให้มีการ
   แจ้งชำระถึงวันสุดท้ายคือวันที่ 7 ของแต่ละเดือน

3. หากสมาชิกในชมรมทำภารกิจหรือมาเช็คชื่อครบทุกคนไม่มีผู้ใดขาดภารกิจหรือเช็คชื่อ
    ให้ละเว้นการเรียกเก็บค่าบำรุงชมรมจากชมรมนั้นๆ
4. การจัดกิจกรรมภายในชมรมจะต้องมีสภานักเรียนอย่างน้อย 1 คน สังเกตการณ์ระหว่าง
    การจัดกิจกรรมชมรมนั้นๆด้วยเท่านั้น
5. หากชมรมตะหลิวทองคำไม่มีสมาชิกสังกัดในชมรมเกินกว่า 30 วันจะถูกยุบชมรมในทันที
6. ชมรมนี้สามารถเพิ่มกฎระเบียบอื่นๆได้ โดยให้หัวหน้าชมรมแจ้งกับทางสภานักเรียนเท่านั้น
    หลังจากนั้นทางสภาจะแจ้งผลให้ทราบภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงนับจากเวลาแจ้ง
7. กฎระเบียบเสริมที่ร่างใหม่เพิ่มเติม จะไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังก่อนวันสร้างกฎนั้นๆ
8. การเพิ่มสิทธิพิเศษเสริมให้ใช้เงื่อนไขเดียวกับกฎและระเบียบของชมรม
9. กิจกรรมชมรมจะถูกจัดโดยการปรึกษากันระหว่างหัวหน้าชมรมและที่ปรึกษาชมรม
10. ที่ปรึกษาชมรมจะมีสิทธิ์ และสามารถดำเนินการทุกอย่างในชมรมเทียบเท่าหัวหน้าชมรม
    ในกรณีที่หัวหน้าชมรมติดธุระสำคัญทำให้ไม่สามารถดูแลชมรมได้ชั่วคราว
11. หัวหน้าชมรมและที่ปรึกษาชมรมสามารถไล่สมาชิกออกจากชมรมได้ แต่ต้องเห็นพ้องต่อ
    มตินั้นๆอย่างเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงจากหัวหน้าชมรมและที่ปรึกษาชมรมทุกคน

สิทธิพิเศษของชมรมตะหลิวทองคำ
1. มีสิทธิ์ "จัดกิจกรรมชมรม" ภายในชมรม 1 ครั้ง/เดือน โดยแจ้งต่อสภานักเรียนเป็น
    แผนกิจกรรมและของรางวัลที่ต้องการแจก โดยที่สภานักเรียนมีสิทธิ์ในการอนุมัติหรือ
    ปฎิเสธแผนและของรางวัลในกิจกรรมชมรมนั้นๆตามความเหมาะสมและความสมควร
    สภานักเรียนจะต้องให้เหตุผลกับหัวหน้าชมรมที่ชัดเจนเมื่อปฎิเสธคำร้องขอ และทาง
    โรงเรียนไม่อนุญาตให้หัวหน้าชมรมประกาศรายละเอียดกิจกรรมชมรมก่อนได้รับการ
    อนุมัติการตั้งกิจกรรมชมรมจากสภานักเรียนโดยเด็ดขาด
2. มีสิทธิ์เลือกและตกแต่ง "ห้องชมรม" ได้อย่างอิสระ


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Elite Urban Royle
รักษาการณ์ประธานคณะปกครอง
Date of broadcast :
29 JAN 2016 ; 15.00 TH
avatar
EUR
Chairman's Club
THE NOBLEMAN ®

Chairman's ClubTHE NOBLEMAN ®

INFO. Elite Urban Royle
รักษาการณ์ประธานปกครอง
ชมรม : โสตทัศนศึกษา (ที่ปรึกษา)
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Ore Ore : 895
Spirit Point : 37562399
CHIPS +916 M 278 K 313

+2.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS | ได้รับ ทุนการศึกษา/เงินเดือน เพิ่ม 100% ของฐานปัจจุบัน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
44172/54000  (44172/54000)

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อมูล "ชมรมอิสระ" ทั้งหมด

ตั้งหัวข้อ  EUR on Mon 08 Feb 2016, 10:03

ข้อมูลชมรมการกีฬา
เรียน ชมรมการกีฬา

        ชมรมการกีฬา คือชมรมเสริมของโรงเรียน โดยมีจุดประสงค์คือชมรมที่รวบรวมกลุ่มบุคคลที่ชอบหรือมีความสนใจในการเล่นกีฬาทุกประเภท เช่น ว่ายน้ำ, บาสเก็ตบอล, ฟุตบอล, เป็นต้น โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องเก่งหรือมีความชำนาญ ขอเพียงแค่มีความสนใจในด้านนี้และหมั่นฝึกฝนฝีมือการเล่นกีฬาเท่านั้น

สมาชิกชมรมการกีฬา
ผู้ก่อตั้งชมรม :
Phumin Prabaripye

หัวหน้าชมรม :
Phumin Prabaripye

สมาชิกชมรม :
1. Rin Sukho
2. Saharat Chaiyakul

ที่ปรึกษาชมรม :
Isara Pattanasak

ติดต่อชมรมการกีฬา :
- กลุ่มชมรมการกีฬา

  CLUB BUDGET
งบประมาณรวมปัจจุบัน : +1,595,000
งบประมาณปัจจุบันที่สมาชิกในชมรมสามารถขอเบิกกับหัวหน้าชมรมในกรณีที่ต้องการตกแต่งห้องพักชมรม หรือหัวหน้าชมรมสามารถใช้จัดกิจกรรมชมรมให้กับสมาชิกในชมรมได้อย่างอิสระ

ห้องชมรมการกีฬา

... ชมรมนี้ได้จองห้อง L1101 เรียบร้อยแล้ว ...
... ห้องชมรมอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และจะเปิดให้ชมเร็วๆนี้ ...


เงื่อนไขการแต่งตั้งหัวหน้าชมรม
1. หัวหน้าชมรมรุ่นถัดไปจะได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าชมรมปัจจุบันที่กำลังจะสละตำแหน่ง
    และหัวหน้าชมรมที่จะได้รับการแต่งตั้งจะต้องอยู่ระดับชั้นมัธยมปลายเท่านั้น
2. หัวหน้าชมรมต้องมีความรับผิดชอบและเอาใจใส่สมาชิก และพัฒนาชมรมให้ดีขึ้น
    อยู่ตลอดเวลา

ระเบียบและขั้นตอนการสอบเข้าชมรม
1. คนที่สนใจสามารถเข้าชมรมได้ทันทีโดยติดต่อผ่านหัวหน้าชมรม
2. กรณีที่ต้องการลาออกจากชมรมนี้ สามารถลาออกได้ทันทีโดยแจ้งหัวหน้าชมรม

การดำเนินการทุกชนิดในนามของชมรมการกีฬาจะสามารถดำเนินการได้ตามกฎระเบียบที่ทางชมรมร่างบัญญัติไว้ โดยหากมีปัญหาเกิดขึ้นภายในชมรมหรือไม่สามารถหาข้อสรุปได้ภายในชมรม ทางโรงเรียนจะมอบอำนาจให้ "สภานักเรียน" เป็นผู้ตัดสินตามบทบัญญัติกลางหรือพิจารณาตามความเหมาะสมและความสมควร แต่หากกรณีที่สภานักเรียนยังไม่สามารถตัดสินหาข้อสรุปได้ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ให้คำตัดสินของผู้อำนวยการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลบังคับใช้ในทันที

หัวหน้าชมรมจะต้องเก็บมติหรือคำสั่งทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นผลโหวตก็ดี หรือคำตัดสินจากหัวหน้าชมรมแต่เพียงผู้เดียวก็ดี หรือเหตุผลอื่นๆ เพื่อเป็นหลักฐานไว้ชี้แจงกับทางโรงเรียนเมื่อมีการเรียกตรวจสอบในกรณีต่างๆ หากพบว่าไม่มีหลักฐานการดำเนินการในมติหรือคำสั่งนั้นๆ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการลงโทษตามความเหมาะสมและความสมควร

กฎและระเบียบของชมรมการกีฬา
1. การดำเนินการในนามชมรมให้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในบัญญัตินี้เท่านั้น
2. ชมรมอิสระจะต้องเสียค่าบำรุงชมรมเดือนละ -500,000 สามารถแจ้งชำระ
   ได้ที่ "ห้องปกครอง" ซึ่งสามารถระบุได้อย่างอิสระว่าจะเรียกเก็บจากสมาชิกคนใด
   ในชมรม ขึ้นอยู่กับการบริหารของแต่ละชมรมโดยไม่จำเป็นต้องชำระเท่ากันทุกคน
   กรณีที่มีสมาชิกในชมรม 5 คนอาจจะแบ่งชำระเป็น ดังนี้
      - หัวหน้าชมรม รับผิดชอบชำระ -300,000
      - สมาชิก A รับผิดชอบชำระ -20,000
      - สมาชิก B รับผิดชอบชำระ -80,000
      - สมาชิก C รับผิดชอบชำระ -100,000
      - สมาชิก D รับผิดชอบชำระ -0
   โดยให้หัวหน้าชมรมเป็นผู้รับผิดชอบแจ้งทางห้องปกครอง หากกรณีที่ไม่มีการแจ้ง
   จะถือว่าให้เรียกชำระจากหัวหน้าชมรมแต่เพียงผู้เดียว ทางโรงเรียนอนุโลมให้มีการ
   แจ้งชำระถึงวันสุดท้ายคือวันที่ 7 ของแต่ละเดือน

3. หากสมาชิกในชมรมทำภารกิจหรือมาเช็คชื่อครบทุกคนไม่มีผู้ใดขาดภารกิจหรือเช็คชื่อ
    ให้ละเว้นการเรียกเก็บค่าบำรุงชมรมจากชมรมนั้นๆ
4. การจัดกิจกรรมภายในชมรมจะต้องมีสภานักเรียนอย่างน้อย 1 คน สังเกตการณ์ระหว่าง
    การจัดกิจกรรมชมรมนั้นๆด้วยเท่านั้น
5. หากชมรมการกีฬาไม่มีสมาชิกสังกัดในชมรมเกินกว่า 30 วันจะถูกยุบชมรมในทันที
6. ชมรมนี้สามารถเพิ่มกฎระเบียบอื่นๆได้ โดยให้หัวหน้าชมรมแจ้งกับทางสภานักเรียนเท่านั้น
    หลังจากนั้นทางสภาจะแจ้งผลให้ทราบภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงนับจากเวลาแจ้ง
7. กฎระเบียบเสริมที่ร่างใหม่เพิ่มเติม จะไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังก่อนวันสร้างกฎนั้นๆ
8. การเพิ่มสิทธิพิเศษเสริมให้ใช้เงื่อนไขเดียวกับกฎและระเบียบของชมรม
9. หลังสมาชิกภายในชมรมใช้สนามกีฬาแล้ว จะต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อย
10. ห้ามใช้ชื่อชมรมการกีฬาในการดำเนินการเรื่องต่างๆโดยไม่ได้รับอนุญาติ
11. ชมรมการกีฬาจะมีสาขาแยกย่อยออกมาอีก ซึ่งในปัจจุบันนี้มีเพียงแค่ สาขาบาสเก็ตบอล,
    สาขาฟุตบอล และ สาขาว่ายน้ำ สมาชิกสามารถยื่นเรื่องตั้งสาขาของตัวเองต่อหัวหน้าชมรม
    (ห้ามซ้ำกับสาขาที่มีอยู่) โดยแต่ละสาขาจะมีหัวหน้าสาขาที่แต่งตั้งกันเองภายในสาขานั้นๆ
12. ในแต่ละเดือนสมาชิกชมรมต้องมาตอบในกระทู้ "ชมรมการกีฬา" ว่าในเดือนนั้นๆ
    ตนเองได้ทำอะไรบ้าง เช่น ทำชื่อเสียงให้ชมรม ฝึกซ้อมทุกเช้า ฯลฯ (กิจกรรมชมรม)
13. ห้ามทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน หากอุปกรณ์ใดชำรุดต้องแจ้งหัวหน้าชมรมทันที
14. หัวหน้าชมรมสามารถไล่สมาชิกชมรมออกได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกมีความผิดหรือได้รับ
    โหวตเสียงข้างมากจากสมาชิกชมรมทุกคน
15. อนุญาตให้ซ้อมกีฬาได้ช่วงเช้าก่อนเข้าแถวและหลังเลิกเรียนเท่านั้น ห้ามโดดเรียน
    มาซ้อมกีฬาหรือทำกิจกรรมชมรมโดยเด็ดขาด
16. อดีตหัวหน้าชมรมสามารถกลับมาเป็นหัวหน้าชมรมอีกได้จนกว่าจะจบการศึกษา
17. อดีตหัวหน้าชมรมการกีฬาทุกคนจะกลายเป็นที่ปรึกษาชมรมการกีฬาทันที
18. หัวหน้าชมรมสามารถเปลี่ยนกฎของชมรมที่ไม่ขัดต่อบัญญติหลักได้ แต่ต้องได้รับ
    การยินยอมจากสมาชิกในชมรมจากการโหวตแบบประชาธิปไตย
19. ชมรมจะเปลี่ยนหัวหน้าชมรมทุกๆต้นเดือนเดือนมิถุนายนและธันวาคม

สิทธิพิเศษของชมรมการกีฬา
1. มีสิทธิ์ "จัดกิจกรรมชมรม" ภายในชมรม 1 ครั้ง/เดือน โดยแจ้งต่อสภานักเรียนเป็น
    แผนกิจกรรมและของรางวัลที่ต้องการแจก โดยที่สภานักเรียนมีสิทธิ์ในการอนุมัติหรือ
    ปฎิเสธแผนและของรางวัลในกิจกรรมชมรมนั้นๆตามความเหมาะสมและความสมควร
    สภานักเรียนจะต้องให้เหตุผลกับหัวหน้าชมรมที่ชัดเจนเมื่อปฎิเสธคำร้องขอ และทาง
    โรงเรียนไม่อนุญาตให้หัวหน้าชมรมประกาศรายละเอียดกิจกรรมชมรมก่อนได้รับการ
    อนุมัติการตั้งกิจกรรมชมรมจากสภานักเรียนโดยเด็ดขาด
2. มีสิทธิ์เลือกและตกแต่ง "ห้องชมรม" ได้อย่างอิสระ


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Elite Urban Royle
รักษาการณ์ประธานคณะปกครอง
Date of broadcast :
08 FEB 2016 ; 10.00 TH
avatar
EUR
Chairman's Club
THE NOBLEMAN ®

Chairman's ClubTHE NOBLEMAN ®

INFO. Elite Urban Royle
รักษาการณ์ประธานปกครอง
ชมรม : โสตทัศนศึกษา (ที่ปรึกษา)
ได้รับโบนัสเงินฝาก (CHIPS) ในอัตรา 5.0% ต่อเดือน

Ore Ore : 895
Spirit Point : 37562399
CHIPS +916 M 278 K 313

+2.0% อัตราดอกเบี้ย CHIPS | ได้รับ ทุนการศึกษา/เงินเดือน เพิ่ม 100% ของฐานปัจจุบัน

PASSPORT
[ VISA ]:

[ Grade Exp. ]:
44172/54000  (44172/54000)

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป ขึ้นไปข้างบน


Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
QUAINT & THE NOBLEMAN © 2015, All Rights Reserved.