ผู้ที่สะสม "ทับทิมมะลิแห่งความรัก" สูงสุดลำดับ 2
-เอาชุด 
-เอาประดับ 
-เอามาสคอต